PR NEWS • PR NEWS

ไทยออยล์ฉลองความสำเร็จโครงการพลังงานสะอาดปราศจากอุบัติเหตุ 10 ล้านชั่วโมง

วิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลทำงานครบ 10 ล้านชั่วโมงคน โดยปราศจากอุบัติเหตุที่ทำให้สูญเสียเวลาทำงานให้กับผู้รับเหมาโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) พร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณผู้รับเหมาที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย และรณรงค์ป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานระหว่างงานก่อสร้าง ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารสัฏฐิวรรษวิรุฬห์  โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สถิติความปลอดภัยในครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือ ร่วมแรง  ร่วมใจของทุกฝ่าย และเป็นก้าวแรกที่สำคัญสำหรับการทำงานด้วยความปลอดภัย ภายใต้การทำงานตามแนวนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงมาตรการต่างๆ ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย การดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบโรงกลั่น ตามพันธกิจที่มีต่อกัน