THE GURU • EXECUTIVE COACHING

การผลักดันให้เกิดผลสำเร็จของงาน

บทความโดย: พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล

คนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างผลงาน จะใส่ใจต่อโอกาสมากกว่าความเสี่ยง เพราะว่าเขามองผลลัพธ์เป็นสาเหตุของการก้าวไปข้างหน้าเพื่อรางวัลที่แสวงหา มากกว่าการมองเป็นอันตรายเพื่อจะหนีออกห่าง 

            เมื่อมีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้ทีมงาน สิ่งที่ผู้บริหารคาดหวังก็คือ ผลสำเร็จของงานตามที่ได้ตกลงกันไว้ แต่บางครั้ง ทีมงานก็ไม่ได้ส่งมอบผลลัพธ์ที่ต้องการ ทั้งๆ ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นเพราะเหตุใด

            การพัฒนาให้ทีมงานสามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรทำความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้ให้ถ่องแท้

1. การตกลงเห็นชอบ กับ ความมุ่งมั่นตั้งใจ

            ในการมอบอำนาจหรือกระจายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ก่อนอื่นผู้บริหารจะต้องสื่อสารให้ชัดเจนถึงเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ และต้องให้มั่นใจว่า ทีมงานที่เกี่ยวข้องตกลงเห็นชอบด้วย เพื่อนำไปตั้งเป็นเป้าหมายย่อยที่แต่ละคนมีบทบาทต้องรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อไป

            คุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งในการผลักดันให้เกิดผลสำเร็จของงานก็คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจ (Commitment) ซึ่งหมายถึง ความสามารถที่จะทำทุกอย่าง เพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มุ่งหวัง มีความเต็มใจที่จะให้เวลา พลังงาน และชื่อเสียงส่วนตัว ยินดีทำอะไรก็ได้ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุความสำเร็จของสิ่งที่ได้ให้สัญญาไว้ เป็นคุณภาพของการทุ่มเทต่อกิจกรรมที่ตกลงเห็นชอบแล้ว โดยให้ความสำคัญกับผลลัพธ์มากกว่าวิธีการ 

            คนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อาจจะไม่ตอบรับสิ่งที่เขาได้รับมอบหมายในทันที เขาจะเริ่มวาดภาพในใจถึงสิ่งที่เขาจำเป็นต้องทำ เพื่อประเมินเบื้องต้นว่า จะต้องดำเนินการสิ่งใดบ้างจึงจะบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการได้ และเขามีทรัพยากรเพียงพอหรือไม่ สำหรับคนที่แค่เห็นด้วยแต่ยังไม่มีความมุ่งมั่นต่อผลลัพธ์ ก็จะไม่มีภาพเหล่านี้ในใจ 

            ฉะนั้น เพื่อให้รู้อย่างแน่นอนว่า ทีมงานกำลังตกลงเห็นด้วยและมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จ หรือเขาแค่ตกลงเห็นด้วยโดยที่ไม่ได้ใส่ใจว่าจะส่งมอบผลงานตามสัญญาได้หรือไม่ เราจำเป็นต้องประเมินด้วยคำถามเพิ่มเติม โดยถามคำถามประเภท “ทำอะไร ทำไมต้องทำ ทำอย่างไร ทำเมื่อไร” เพื่อช่วยทีมงานในการสร้างและขยายภาพในใจเขาด้วยคำตอบของเขาเอง 

 2. ความรับผิดชอบ กับ ความรับผิดชอบตามหน้าที่ 

            การขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวข้องอย่างมากกับความสามารถในการพิจารณาว่า อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ในขณะที่สิ่งอื่นๆ ก็ยังคงความสำคัญอยู่ ความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนนี้ ต้องแยกแยะด้วยความเข้าใจในเรื่อง “ความรับผิดชอบ (Responsibility)” และ “ความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability)”

            ความรับผิดชอบ คือ ภาระผูกพันที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง โดยให้เวลาและความใส่ใจที่เหมาะสม

            ความรับผิดชอบตามหน้าที่ คือ ความต้องการและความคาดหวังว่าสิ่งต่างๆ จะมีการลงมือทำให้เสร็จสิ้นลง โดยที่การกระทำนั้นมีลำดับความสำคัญสูง และมีผลสืบเนื่องตามมา ไม่ว่าด้านบวกหรือด้านลบก็ตาม

            เมื่อมี “ความรับผิดชอบตามหน้าที่” 1 อย่าง อาจจะต้องมี หลายๆ “ความรับผิดชอบ” มาสนับสนุนให้สำเร็จ เช่น การทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จภายในกำหนดเส้นตาย ก็ต้องรับผิดชอบในการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้ามีเรื่องส่วนตัวที่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งใด ก็ต้องหาวิธีจัดการไม่ให้เสียหายด้วยเช่นกัน

            ความสำนึกในความรับผิดชอบตามหน้าที่ จะทำให้เกิดความใส่ใจและความชัดเจนว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่เสมอ 

3. ผลลัพธ์ กับ กระบวนการ

            กลยุทธ์ที่ทำให้ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือ การทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อทำให้ผลลัพธ์เกิดขึ้น และการมุ่งเน้นที่ผลกระทบที่ตามมา ขณะเดียวกัน ก็มีความเชื่อมั่นที่จะยอมให้กระบวนการมีช่องว่างให้หายใจด้วยความยืดหยุ่นบางอย่าง แทนที่จะยึดมั่นต่อกระบวนการอย่างไม่ลืมหูลืมตา โดยไม่คำนึ่งว่าจะเกิดผลลัพธ์อย่างไร

            ฉะนั้น การเข้าใจว่าอะไรต่อรองได้ และอะไรต่อรองไม่ได้ จึงมีความสำคัญต่อผลสำเร็จของงาน นั่นคือ คนทำงานต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนว่า “ผลลัพธ์ : ต่อรองไม่ได้” แต่ “กระบวนการ : ต่อรองได้” บางองค์กรอาจจะมีระบบที่ตายตัวเพื่อการควบคุมคุณภาพ ในกรณีเช่นนี้ ก็ต้องมีการพูดคุยปรึกษากันก่อนที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่จำเป็น

4. ความจูงใจที่จะก้าวไปข้างหน้า 

            คนเรามักจะมีแนวโน้มที่จะไม่ยอมออกจากพื้นที่ปลอดภัยที่คุ้นเคย แม้จะรู้ว่ามันจำกัดตัวเองอยู่กับสิ่งเดิมๆ ก็ตาม ฉะนั้น ก่อนจะตัดสินใจ ให้ทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนว่า ทำไมจึงทำ และทำไมจึงไม่ทำ

            โดยพิจารณาเปรียบเทียบ 2 อย่าง ระหว่างโอกาสและความเสี่ยง ด้วยการทำรายการออกมาพิจารณาข้อดีข้อเสีย แล้วตัดสินจากประโยชน์ที่จะได้รับ

            - โอกาส (ความสำเร็จ, รางวัล) มีอะไรบ้าง

            - ความเสี่ยง (อันตราย, ความกลัว) มีอะไรบ้าง

            คนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างผลงาน จะใส่ใจต่อโอกาสมากว่าความเสี่ยง เพราะว่าเขามองผลลัพธ์เป็นสาเหตุของการก้าวไปข้างหน้าเพื่อรางวัลที่แสวงหา มากกว่าการมองเป็นอันตรายเพื่อจะหนีออกห่าง 


            ในภาพรวมแล้ว การสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม มักเกิดจากคนทำงานมีความจูงใจในตนเองที่จะขับเคลื่อนจากภายใน นอกเหนือจากเงินทองและสถานะทางสังคม มีความสนุกในการทำงาน กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ดื่มด่ำในกิจกรรมที่ทำอยู่ และจดจ่อต่อเป้าหมายด้วยความเพียรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพวกเขาล้วนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ยึดมั่นในผลลัพธ์แต่ยืดหยุ่นในกระบวนการ และใส่ใจในโอกาสมากกว่าความเสี่ยง
เกี่ยวกับนักเขียน

พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล CPA & Executive Coach / โค้ชผู้บริหาร เพื่อความสุขและความสำเร็จ อดีต CFO ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินในองค์กรขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติมากกว่า 30ปี ในธุรกิจหลายประเภท ให้การปรึกษาและฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี และเป็น “Licensee” ของ “LMI” - Leadership Management International Inc. ในการอำนวยการเรียนรู้หลักสูตรด้านพัฒนาผู้นำระดับสากล

อ่านบทความทั้งหมดของนักเขียน