<
THE GURU • EXECUTIVE COACHING

ทักษะการบริหารที่เพิ่มคุณค่า

บทความโดย: พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล

            ในวาระเริ่มต้นปีใหม่ ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้อ่านทุกท่านตั้งเป้าหมายที่จะลงทุนในตนเอง โดยการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องที่เป็นหลักการพื้นฐานและเรื่องใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำความสำเร็จมาสู่ตนเองและองค์กร

            จากหนังสือ Management Tips ของ Harvard Business Review มีข้อแนะนำสั้นๆ ที่มีประโยชน์สำหรับผู้บริหารถึง 150 หัวข้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารตนเอง การบริหารทีมงาน และการบริหารธุรกิจ จึงขอสรุปเนื้อหาที่น่าสนใจบางเรื่องมาแบ่งปัน ณ ที่นี้ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาตนเองในเรื่องหลักๆ แต่ให้ผลที่คุ้มค่า


            ทักษะพื้นฐานที่ต้องเก่ง : มีความเห็นมากมายว่า การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลนั้น ต้องเก่งเรื่องอะไรบ้าง แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ อย่าลืมเรื่องที่เป็นพื้นฐาน ซึ่งมี 5 ข้อที่ผู้นำทุกคนต้องทำให้ได้เป็นอย่างดี

            1. สามารถวาดภาพอนาคต แสดงให้เห็นว่าองค์กรหรือส่วนงานต่างๆ กำลังจะไปไหน และให้มั่นใจว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจทิศทางนั้น (ทักษะในการวางแผนเชิงกลยุทธ์)

            2. ทำให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น เมื่อรู้แล้วว่ากำลังจะไปไหน ก็มุ่งไปที่วิธีการ และทำให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมรับรู้ว่าต้องดำเนินการอะไรบ้าง (ทักษะในการบริหารงาน)

            3. ใช้ประโยชน์จากกำลังคนที่มีอยู่ให้มากที่สุด จูงใจให้ทุกคนร่วมมือในการทำงานอย่างสุดความสามารถ (ทักษะในการบริหารคน)

            4. มองหาและสร้างคนที่มีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับอนาคตเตรียมไว้ (ทักษะในการสร้างผู้นำรุ่นใหม่)

            5. ลงทุนในตนเอง หาหนทางที่จะพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้เป็นผู้นำที่ดีขึ้น (ทักษะในการบริหารตนเอง)

 

            เป็นผู้นำที่โดดเด่นในอนาคต : คุณสมบัติและความรับผิดชอบอะไร ที่จะพัฒนาให้เราเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้ และทักษะและความรู้อะไรที่เราควรจะแสวงหาเพื่อก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำเหล่านั้น

            1. ทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากตลาดและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว องค์กรจะต้องสามารถปรับตัวอย่างต่อเนื่องจึงจะอยู่รอดและเติบโตได้

            2. การสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจผู้อื่นให้ทำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจในตลาดอนาคตที่ไม่แน่นอน

            3. การบริหารองค์กรให้มีความกระชับ คล่องตัวและยืดหยุ่น เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่กระทบคุณภาพ

 

            เป็นผู้นำที่สร้างสรรค์ : ทักษะการเป็นผู้นำเมื่อวานนี้ ใช้ไม่ได้กับโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วและมีวิวัฒนาการตลอดเวลา มีเพียงผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และมีความใส่ใจในผู้อื่นเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จ นี่คือ 5 สิ่งที่จะนำไปสู่การเป็นผู้นำที่สร้างสรรค์

            1. แทนที่จะออกคำสั่ง ให้ใช้แนวทางการโค้ช เพื่อให้ทีมและองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

            2. อย่าบริหารคน แต่ให้ใช้วิธีอำนวยความสะดวกหรือแนะนำกระบวนการแทน บ่อยครั้ง ที่ความรู้ ประสบการณ์และทางออกมีอยู่แล้ว ช่วยให้ผู้คนค้นพบด้วยตัวเอง

            3. บ่มเพาะความเคารพนับถือด้วยการให้ แทนที่จะเรียกร้อง

            4. เรียนรู้ที่จะบริหารทั้งความสำเร็จและล้มเหลว ไม่ใช่ความสำเร็จเพียงอย่างเดียว

            5. มีความเมตตาปรานีต่อผู้อื่น ให้ถ่อมตนในความสำเร็จของตนเอง เมื่อไรก็ตามที่เป็นไปได้ ให้โอกาสคนอื่นได้แสดงความสามารถ

 

            ให้ความสำคัญกับคุณค่ามากกว่าปริมาณ : จากการวิจัยพบว่า การทำงานหลายๆอย่าง ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปานกลาง เพราะให้ความใส่ใจน้อยเกินไปกับสิ่งต่างๆ ที่มากเกินไป

            อย่างไรก็ตาม การชำนาญในงานอย่างเดียวก็ใช่ว่าจะดีเสมอไป เพราะอาจจะให้ผลที่ช้าเกินไปที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วอย่างทุกวันนี้ ฉะนั้น สิ่งที่ควรทำคือ ให้ระบุงานที่จะก่อให้เกิดคุณค่ามากที่สุด และให้จดจ่อกับงานนั้น ด้วยการให้ความสำคัญกับคุณค่ามากกว่าปริมาณ และให้ความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่กับงานที่สำคัญจริงๆ เราจะเพิ่มคุณภาพของงานที่ทำ และเพิ่มคุณค่างานที่ส่งมอบ สำหรับงานที่ไม่ได้ให้คุณค่าสูง ก็ให้ใส่ไว้ในรายการ ทำทีหลัง

 

            พัฒนาแบรนด์ภาวะผู้นำ : แบรนด์จะบอกผู้คนให้รู้ว่า ในฐานะผู้นำ เรามีคุณลักษณะพิเศษอะไร และช่วยให้สื่อสารออกไปได้อย่างชัดเจน แต่ก่อนอื่น ต้องตอบคำถามสองข้อนี้ก่อน

            -  ฉันต้องการให้เป็นที่รู้จักในเรื่องอะไร

            -  ผลงานอะไรที่ฉันต้องการบรรลุใน 12 เดือนข้างหน้า

            จากคำตอบสองข้อดังกล่าว นำมาเขียนเป็นคำประกาศดังนี้ ฉันต้องการเป็นที่รู้จักในด้าน................เพื่อว่าฉันสามารถส่งมอบ............เมื่อได้เขียนคำประกาศนี้แล้ว ให้มั่นใจว่าเราจะทำได้สำเร็จ อาจจะถามข้อมูลจากคนอื่นๆ ว่า เขาได้เห็นแบรนด์ภาวะผู้นำของเรา ในทิศทางเดียวกันกับที่เราเห็นหรือไม่

 

            ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : เส้นทางการพัฒนาตนเองต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้เวลา และอาจจะไม่ได้ผลอย่างที่คาดหวัง ฉะนั้น ต้องยินดีรับผิดชอบอย่างเต็มตัว มีความอดทน ยอมรับความลำบาก เตรียมตัวที่จะเผชิญกับความท้าทายที่ไม่ได้คาดคิด มุ่งมั่นต่อเป้าหมาย ปฏิเสธที่จะถูกสิ่งรบกวนนำออกนอกเส้นทาง และเมื่อการเปลี่ยนพฤติกรรมปรากฏให้เห็นแล้ว ก็ต้องดำรงรักษาไว้ให้ยั่งยืนต่อไป


                หวังว่าข้อแนะนำเล็กๆ เหล่านี้ จะนำความสำเร็จที่คุ้มค่ามาให้กับผู้บริหารทุกท่านที่ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเกี่ยวกับนักเขียน

พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล CPA & Executive Coach / โค้ชผู้บริหาร เพื่อความสุขและความสำเร็จ อดีต CFO ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินในองค์กรขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติมากกว่า 30ปี ในธุรกิจหลายประเภท ให้การปรึกษาและฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี และเป็น “Licensee” ของ “LMI” - Leadership Management International Inc. ในการอำนวยการเรียนรู้หลักสูตรด้านพัฒนาผู้นำระดับสากล

อ่านบทความทั้งหมดของนักเขียน