THE GURU • FENG SHUI TIPS

เทคนิคเลือกนักษัตรทำงาน ให้ได้รับทั้งงานและเงิน

บทความโดย: กชกร พรมไชย

                ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ และ กุน คือสิบสองนักษัตรแห่งกงล้อในจักรราศี ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำปีราศีเกิดของแต่ละบุคคล แต่ละนักษัตรจึงมีความสัมพันธ์กับธาตุประจำตัว กับตำแหน่งทิศในเข็มทิศ และยังมีความเกี่ยวพันระหว่างกันทั้งในด้านลบและด้านบวกอีกด้วย

                มนุษย์ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในสามของพลังสวรรค์ กับพลังแผ่นดิน ดังนั้น 12 นักษัตรจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อโชคลาภความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จสมหวัง และการมีความสุขในชีวิต หากคุณรู้วิธีใช้คนอย่างถูกต้องย่อมส่งผลดีทั้งต่อตนเองและอาชีพการงาน

                หากเลือกกลุ่มคนหรือนักษัตรที่ไม่เป็นมิตรมาทำงานร่วมกัน อาจเกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยสอดคล้องลงตัว เช่น ทำตัวไม่เหมาะสมต่อกัน ขาดความสามัคคี ขาดคุณธรรม เห็นแก่ตัวคอยเอาเปรียบกัน เกียจคร้าน ไม่ส่งเสริมกันให้เสาะหาความรู้ใหม่ และใฝ่ทางลบ ย่อมหาโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จได้ยาก

                ในทางตรงกันข้าม หากนักษัตรนั้นอยู่ถูกกลุ่ม หรืออยู่ในกลุ่มพันธมิตรเดียวกัน ย่อมมีความคิดความชอบเหมือนกัน จะทำตัวเหมาะสมให้เกียรติกัน มีความรักสามัคคี มีคุณธรรม ส่งเสริมกันให้มีนิสัยขยันหมั่นเพียรหาความรู้ใหม่เพื่อสร้างเสริมปัญญา และใฝ่ดีคิดบวก ย่อมมีโอกาสสามารถบรรลุผลสู่เป้าหมายตามต้องการได้มากขึ้นและง่ายกว่า

                เดือนนี้ขอนำรายละเอียดเรื่องบุคคล 12 นักษัตรแห่งกงล้อในจักรราศีมาเล่าให้ฟัง การเลือกนักษัตรอย่างไรให้เหมาะกับงานของคุณ และงานแบบไหนที่เหมาะกับแต่ละบุคคล ควรคบใคร ใครเป็นมิตรแท้ ใครเป็นศัตรู พร้อมแนะนำวิธีกระตุ้นรับพลังดีๆ แห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นกับคุณ และในที่ทำงานของคุณ

 

 

1) กลุ่มนักษัตรประจำทิศ

                กลุ่มนักษัตรประจำทิศหลักมี 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักษัตรทิศเหนือ ได้แก่ ชวด มะโรง และวอก กลุ่มนักษัตรทิศตะวันออก ได้แก่ มะแม เถาะ และกุน กลุ่มนักษัตรทิศใต้ ได้แก่ มะเมีย ขาล และจอ กลุ่มนักษัตรทิศตะวันตก ได้แก่ มะเส็ง ฉลู และระกา

                นอกจากรวมกลุ่มเป็น 4 ทิศหลักแล้วยังมีทิศส่วนตัวอีกด้วย ได้แก่ ปีชวด อยู่ทิศเหนือ ปีมะเมีย อยู่ทิศใต้ ปีเถาะ อยู่ทิศตะวันออก และปีระกา อยู่ทิศตะวันตก ปีฉลูกับปีขาล อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ปีมะโรงกับปีมะเส็ง อยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปีมะแมกับปีวอก อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และปีจอกับปีกุน อยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แต่ละปีนักษัตรจะมีจุดพลังแห่งความมั่งคั่งกับความสำเร็จอยู่ในทิศหลักกับทิศส่วนตัวเสมอ

2) กลุ่มนักษัตรประจำธาตุ

                กลุ่มนักษัตรประจำธาตุมี 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มนักษัตรประจำธาตุไฟ คล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วฉลาด ได้แก่ มะเส็งกับมะเมีย กลุ่มนักษัตรประจำธาตุไม้ ชอบธรรมชาติ ชอบเดินทางไม่ชอบถูกกดดัน ได้แก่ เถาะกับขาล กลุ่มนักษัตรประจำธาตุทอง ชอบสวยงาม ชอบอยู่อย่างสุขสบาย ได้แก่ วอกกับระกา กลุ่มนักษัตรประจำธาตุน้ำ มีไหวพริบเอาตัวรอด หาเงินเก่ง ได้แก่ ชวดกับกุน

                และ กลุ่มนักษัตรประจำธาตุดิน มั่นคงอดทนหนักแน่นไม่ยอมแพ้ ได้แก่ มะโรง ฉลู จอ และ มะแม กลุ่มนี้มีลักษณะพิเศษคือ คนปีฉลูกับปีมะแม ซึ่งเป็นคู่ศัตรูกันแต่จะเป็นกลายเป็นมิตรกันเพราะต่างก็เป็นคนกลุ่มธาตุดินด้วยกัน แต่ละปีนักษัตรจะมีธาตุประจำตัวที่แสดงถึงบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวตน

3) นักษัตรพันธมิตร 4 กลุ่ม

                กลุ่มพันธมิตรซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างซื่อสัตย์จริงใจ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีดังนี้ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ มะแม เถาะ และกุน กลุ่มที่ 2 ได้แก่ มะเมีย ขาล และจอ กลุ่มที่ 3 ได้แก่ มะเส็ง ฉลู และระกา กลุ่มที่ 4 ได้แก่ มะโรง ชวด และวอก

4) นักษัตรคู่มิตร 6 กลุ่ม

                กลุ่มนักษัตรคู่มิตร คือผู้ที่คอยห่วงใยหวังดี และคอยส่งเสริมเกื้อหนุนช่วยเหลือคุณโดยที่คุณไม่รู้ ดังนี้ 1.มะเมียกับมะแม 2.มะเส็งกับวอก 3.มะโรงกับระกา 4.เถาะกับจอ 5.ขาลกับกุน 6.ฉลูกับชวด

5) นักษัตรคู่ศัตรู 6 กลุ่ม

                นักษัตรคู่ศัตรูซึ่งอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับคุณโดยตรงในกงล้อจักรราศี นักษัตรเหล่านี้คือคนที่คุณจะต้องระมัดระวัง เพราะเชื่อกันว่าบุคคลที่มีนักษัตรเป็นคู่ศัตรูกัน จะแฝงความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันแม้ว่าจะทำงานด้วยกันได้ดี แต่ในท้ายสุดคุณสมบัติที่แท้จริงของนักษัตรคู่ศัตรู ก็จะแสดงออกมากลายเป็นการทำลายความสัมพันธ์ให้แย่ลง ดังนี้ 1.ชวดกับมะเมีย 2.ฉลูกับมะแม 3.ขาลกับวอก 4.เถาะกับระกา 5.มะโรงกับจอ และ 6.มะเส็งกับกุน

6) กลุ่มนักษัตรหยาง ได้แก่ ชวด ขาล มะโรง มะเมีย วอก และจอ

                คนในกลุ่มนักษัตรหยางแห่งจักรราศีจะสะท้อนลักษณะที่โดดเด่นที่เปี่ยมด้วยพละกำลัง ความกล้าหาญ มีความมั่นใจทะนงตัวสูง เป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่ปิดบังอำพราง มักเป็นคนช่างเจรจา และชอบสังคมเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย คนกลุ่มนี้จะมีความสุขมากเมื่ออยู่ในวงสังคม และชอบทำตัวเป็นจุดสนใจ

7) กลุ่มนักษัตรหยิน ได้แก่ ฉลู เถาะ มะเส็ง มะแม ระกา และกุน

                คนในกลุ่มนักษัตรหยินแห่งจักรราศีจีน ปกติคนกลุ่มนี้ เป็นคนระแวดระวังตัวและไม่เปิดเผย ไม่ค่อยชอบในทางปฏิบัติแต่ชอบในการวางกลยุทธ์ มีความใส่ใจในรายละเอียด มักจะเป็นคนสงวนท่าทีเมื่อแรกรู้จัก แต่จากเปิดเผยสนิทในตอนหลัง เชื่อในเรื่องจิตวิญญาณและศาสตร์เร้นลับ มักจะชอบอยู่คนเดียวพอๆ กับชอบรวมกลุ่มกับผู้อื่นนักษัตรหยิน มีแนวโน้มที่จะไปกันได้ดีกับนักษัตรหยินด้วยกัน

8) วิธีกระตุ้นรับโชคลาภความสำเร็จ

                วิธีกระตุ้นรับโชคลาภความเจริญรุ่งเรือง และความสำเร็จให้เข้ามาสู่ตนเองและที่ทำงาน ด้วยการตั้งวางสัญลักษณ์ต่างๆ ไว้ในบ้านและที่ทำงาน ดังนี้

                กลุ่มนักษัตรชวด มะโรง และวอก ให้ตั้งน้ำผุด (น้ำสะอาดและเคลื่อนไหว) หรือตู้เลี้ยงปลา ไว้ในทิศเหนือ หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศใดทิศหนึ่งหรือทั้งสามทิศเลยก็ได้

                กลุ่มนักษัตรมะแม เถาะ และกุน ให้ตั้งต้นพืชที่เขียวชอุ่มและโตไว ไว้ในทิศตะวันออก หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศใดทิศหนึ่งหรือทั้งสามทิศเลยก็ได้

                กลุ่มนักษัตรมะเมีย ขาล และจอ ให้ตั้งโคมไฟ และเปิดไฟให้สว่างในทิศใต้ หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศใดทิศหนึ่งหรือทั้งสามทิศเลยก็ได้

                กลุ่มนักษัตรมะเส็ง ฉลู และระกา ให้ตั้งโถสมสมบัติบรรจุเหรียญเงินกับเหรียญทอง ไว้ในทิศตะวันตก หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศใดทิศหนึ่งหรือทั้งสามทิศเลยก็ได้

                เมื่อคุณทราบเรื่องราวรายละเอียดของเหล่า 12 นักษัตรแห่งกงล้อในจักรราศีแล้ว การเลือกนักษัตรให้ถูกกับงานและถูกกับคุณก็มิใช่เรื่องยากอีกต่อไป คุณควรทำความคุ้นเคยกับบุคลิกลักษณะนิสัยของแต่ละนักษัตร เรื่องความสมพงศ์กันของปีนักษัตรที่เข้ากับคุณได้ และใครในบรรดา 12 นักษัตรที่เป็นมิตรแท้คอยส่งเสริมช่วยเหลือ และเอื้อประโยชน์ให้กับคุณไม่ว่าจะในฐานะเพื่อน คนรัก ญาติพี่น้อง หุ้นส่วน ลูกค้า ลูกน้อง หรือเจ้านาย ผลประโยชน์สูงสุดที่ตามมาก็คือ คุณจะได้รับโชคทั้งด้านงานและเงินอย่างแน่นอน

เกี่ยวกับนักเขียน

กชกร พรมไชย ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย ที่ปรึกษาด้านฮวงจุ้ยให้กับบริษัทชั้นนำและส่วนบุคคล ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย ทั้งยังเป็นผู้จัดทำหนังสือศาตร์แห่งฮวงจุ้ยบ้าน หนังสือการพยากรณ์ดวงชะตา 12 นักษัตรกับฮวงจุ้ยประจำปี และจัดทำปฏิทินมงคล 8 ประการ ที่รวมเอาฤกษ์มงคลในเรื่องขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ เป็นต้น ไว้ในแผ่นเดียว

อ่านบทความทั้งหมดของนักเขียน