NEWS UPDATE • MUTUAL FUND

TMBAM Eastspring ชี้แจงเพิ่มเติมกรณียกเลิกกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด หรือ TMBAM Eastspring กล่าวว่า กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ มีการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ซึ่งไม่เข้าข่ายมาตรการดูแลสภาพคล่องของกองทุนรวมตราสารหนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขณะเดียวกัน การลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศด้วยสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงในภาวะนี้ส่งผลให้เกิดความผันผวนที่สูงตามไปด้วย จึงเกิดการขายด้วยความตื่นตระหนก (Panic Sell) จากผู้ถือหน่วยลงทุนทั้ง 2 กองทุน ซึ่งไม่ได้เกิดจากการ Default ของตราสารหนี้แต่อย่างใด ส่งผลให้ช่วงวันที่ 16-25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ มีขนาดลดลง 49% และ 75% ตามลำดับ

ทั้งนี้ การเลิกทั้ง 2 กองทุนดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้จัดการกองทุนสามารถทยอยขายทรัพย์สินในกองทุนเหล่านั้นได้ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันในต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ ยุโรป อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้ง 2 กองทุนที่ทำธุรกรรมก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2563 จะได้รับการดำเนินงานตามที่ส่งคำสั่งไว้ และมั่นใจได้ว่าการเลิก 2 กองทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุนอื่นๆ ของ TMBAM Eastspring และอุตสาหกรรมกองทุนรวมตราสารหนี้ของไทย

สำหรับการดำเนินการหลังปิดกองทุนแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการชำระราคา โดย 5 วันทำการแรกนับจากวันที่มีเหตุให้เลิกกองทุน ในกรณีนี้นับจากวันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2563 ผู้จัดการกองทุนจะขายสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่เหมาะสม รับเงินก้อนแรกเพื่อชำระเงินคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใน 5 วันทำการถัดไป ซึ่งจะตรงกับช่วงวันที่ 3-9 เมษายน 2563

หากยังไม่มีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเหมาะสมที่จะขายได้ TMBAM Eastspring จะขยายเวลาชำระราคาให้ยาวนานขึ้น โดยทั่วไปจะขยายระยะเวลาเป็น 90 วัน เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนทำหน้าที่ดูแลและตัดสินใจขายสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นอื่นใด TMBAM Eastspring จะหารือกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อที่จะยืดเวลาเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกในระดับที่เหมาะสมและค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย (Trade Cost) ที่ไม่สูงเกินไป ทั้งนี้ TMBAM Eastspring จะไม่คิดค่าธรรมเนียมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และยืนยันว่าจะบริหารจัดการเงินทั้ง 2 กองทุนให้ดีที่สุด

นอกจากนี้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี ได้ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังถือกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ทุกท่าน ทั้งที่เป็นลูกค้าปัจจุบันของทีเอ็มบีหรือแม้จะไม่ใช่ลูกค้าของทีเอ็มบีก็ตาม โดยหากท่านใดมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในระยะสั้น ก็สามารถนำหน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าวมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อตามโปรแกรมช่วยเหลือกับทีเอ็มบีได้ 

ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมเมื่อเกิดเหตุที่ทำให้ต้องเลิกตามประกาศของ ก.ล.ต. มีดังนี้

1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืน

2. แจ้งผู้ถือหน่วยและ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ

3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อรวบรวมเงินภายใน 5 วันทำการ

4. ชำระค่าขายคืนภายใน 10 วันทำการและเมื่อชำระค่าขายคืนแล้ว ให้ถือว่าเลิกกองทุน