NEWS UPDATE • MUTUAL FUND

บลจ.ยูโอบีฯ แยกหุ้นกู้ "การบินไทย"ออกจากพอร์ต 10 กองทุนภายใต้การบริหาร เพื่อรักษาประโยชย์ผู้ลงทุน

บลจ. ยูโอบีฯ ในฐานะเจ้าหนี้หุ้นกู้ เชื่อมั่นการบินไทยเข้าสู่ขบวนการฟื้นฟูกิจการ เดินมาถูกทาง เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เชื่อมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)ยูโอบี (ประเทศไทย ) ออกประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ของบมจ.การบินไทย (THAI) โดยระบุว่า ได้ดำเนินการคัดแยกตราสาร (Set Aside) หุ้นกู้การบินไทย ออกจากพอร์ตกองทุนภายใต้การบริหาร 

ในประกาศของบลจ.ยูโอบีฯ ระบุว่า ตามที่กองทุนภายใต้การบริหารจัดการได้มีการลงทุนในหุ้นกู้ การบินไทย นั้น บลจ.ยูโอบีฯ ได้ติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อกองทุนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีความเห็นชอบให้การบินไทยเข้าสู่แผนการฟื้นฟู และนำเรื่องเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และการบริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บลจ.ยูโอบีฯ จึงได้พิจารณาดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สน. 87/2558 ส่วน 11 เรื่องการดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ 

ดังนั้น บลจ.ยูโอบีฯ จึงพิจารณาดำเนินการแยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้การบินไทย ออกจากการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนรวมไว้ต่างหาก หรือ Set Aside โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

หลังจากทำ Set Aside แล้ว เมื่อกองทุนดังกล่าวได้รับชำระเงินคืนก็จะนำเงินนั้นมาเฉลี่ยจ่ายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้ทำการ Set Aside ซึ่งเป็นวันที่บลจ.ยูโอบีฯ จะไม่นำการลงทุนในหุ้นกู้ของการบินไทย ไปรวมในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือ NAV ของกองทุน

นอกจากนี้ บลจ.ยูโอบีฯ ให้ความเชื่อมั่นกับผู้ถือหน่วยลงทุนว่า การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ส่งผลต่อสภาพคล่องของกองทุนแต่อย่างใด ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถทำรายการได้ตามปกติ และผู้ถือหน่วยที่ทำรายการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับผลกระทบด้านราคามูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย 

บลจ.ยูโอบีฯ จะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อติดตามหนี้ดังกล่าว รวมถึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการฟื้นฟูกิจการของการบินไทย เป็นไปตามแผนและสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างปกติโดยเร็ว

นายวนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. ยูโอบีฯ กล่าวว่า การแยกหุ้นกู้การบินไทย ออกจากพอร์ตของกองทุนภายใต้การบริหารทั้ง 10 กองทุน จะทำให้ผู้ถือหน่วยที่ถืออยู่ ณ วันที่ทำ Set Aside ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ระหว่างการฟื้นฟูที่จะมีการยืดระยะชำระหนี้หรือการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือเมื่อกระบวนฟื้นฟูเสร็จสิ้นแล้วธุรกิจน่าจะกลับมามีกำไรได้และจ่ายคืนหนี้ได้ อีกทั้งการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ทำให้ NAV หายไปทั้งหมด

นอกจากนี้ บลจ.ยูโอบีฯ ได้ทำความเข้าใจกับผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ส่งผลให้การซื้อขายกลับมาเป็นปกติ เมื่อเทียบกับวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่ได้มีการทำ Set Aside ทำให้มีแรงขายออกมาบ้าง เนื่องจากผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเข้าใจผิดไปบ้างว่ามูลค่า NAV จะหายไปทั้งหมด

นายวนากล่าวว่า บริษัทมีกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นกู้การบินไทยรวม 10 กองทุน มีสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ย 3 % ของขนาดกองทุน และมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 กองทุน โดยหุ้นกู้การบินไทยที่ลงทุนส่วนใหญ่จะครบกำหนดในปี 2563 นี้

"บลจ. ยูโอบีฯ ในฐานะเจ้าหนี้หุ้นกู้การบินไทยยังเชื่อมั่นว่าการนำการบินไทยเข้าสู่ขบวนการฟื้นฟูกิจการ ถือเป็นการดินมาถูกทาง และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยให้การบินไทย มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน และมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี สะท้อนได้ดีจากราคาหุ้นการบินไทย (วันที่ 19 พ.ค.) ที่ปรับตัวขึ้นตอบรับข่าว " นายวนา กล่าว