WEALTH • INSURANCE

ประกันชีวิตขยายเวลาคุ้มครองโควิด ต่ออายุมาตรการช่วยเหลือพิเศษ

ประกันชีวิต ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือพิเศษลูกค้าป่วยโควิด ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ทั้งโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ ครอบคลุมการแพ้วัคซีน และลดระยะเวลารอคอยการให้บริการสำหรับลูกค้าใหม่

หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ประกาศยกเลิกสิทธิเบิกประกัน ค่ารักษาพยาบาล-ค่าชดเชยรายวันฐานะผู้ป่วยในกรณีติดเชื้อ โควิด-19 ที่เข้าระบบรักษาตัวแบบ Home Isolation (HI) หรือแบบ Community Isolation (CI) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารักษาตัวในระบบ HI หรือ CI ลดลงต่อเนื่อง

แต่ในส่วนของสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันในฐานะผู้ป่วยในของผู้เอาประกัน ที่ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ หรือ Hospitel ยังคงใช้สิทธิเบิกได้เหมือนผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลปกติ

ดังนั้น ผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อโควิด แล้วเข้าระบบรักษาตัวแบบ HI หรือ CI ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จึงไม่สามารถที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันได้

 

ต่ออายุมาตรการพิเศษ

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้ต่อมาตรการช่วยเหลือลูกค้าประกันสุขภาพ โดยให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ทั้งในส่วนของโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ครอบคลุมการแพ้วัคซีน และลดระยะเวลารอคอยการให้บริการสำหรับลูกค้าใหม่ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2565 ดังนี้

         1. ให้ความคุ้มครองกรณีมีอาการแพ้จากการฉีดวัคซีน สำหรับลูกค้าที่มีสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ภายหลังจากฉีดวัคซีนแล้ว ไม่เกิน 60 วัน โดยมีอาการแพ้ หรือได้รับผลกระทบข้างเคียง และมีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือคลินิก ตั้งแต่วันที่1 มกราคม-31 มีนาคม 2565 และเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทย เท่านั้น

         2. ลดระยะเวลารอคอยให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองเร็วขึ้น สำหรับกรณีที่ลูกค้ามีการซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพฉบับใหม่ โดย ลดระยะเวลารอคอยการเข้ารับการรักษาด้วยโรคโควิด-19 จาก 30 วันเป็น 14 วัน และสามารถใช้บริการเคลมแบบที่ลูกค้าไม่ต้องสำรองจ่ายออกไปก่อน (แฟกซ์เคลม) จากเดิม ที่จะใช้สิทธิ์ได้ต้องรอ 90 วัน ลดเหลือเพียง 30 วันก็สามารถเคลมแบบไม่ต้องสำรองจ่ายได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงพยาบาลคู่สัญญาและเงื่อนไขกรมธรรม์ด้วย

โดยตั้งแต่ต้นปี 2564 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้จ่ายเคลมรวมไปแล้วกว่า 17,700 เคส เป็นเงินรวมกว่า 900 ล้านบาท โดยเป็นค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยจากโควิด-19 ประมาณ16,200 เคส การชดเชยจากการแพ้วัคซีน ประมาณ 1,200 เคส และการเสียชีวิตประมาณ 300 เคส

 

คุ้มครองลูกค้าทุกราย

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เปิดเผยว่า บริษัทได้ขยายระยะเวลาการให้บริการพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพของบริษัท หากต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยบริษัทพร้อมให้ความคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ทุกราย ทั้งการเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆ และการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงยังได้รับบริการพิเศษ อาทิ การประสานงานจัดหาเตียงสำหรับการรักษา บริการ Telemedicine ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือกรมธรรม์จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ทุกประการ ทั้งการเจ็บป่วยจากโรคภัย และการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงยังได้รับบริการพิเศษต่างๆ อาทิ บริการโทรเวชกรรม (Telemedicine) สำหรับถือกรมธรรม์ที่มีผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ทั้งประกันภัยรายบุคคลและประกันภัยแบบกลุ่ม สามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านแอปพลิเคชั่น Raksa แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ขณะเดียวกัน ผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทยังได้รับบริการพิเศษ FIND HOSPITAL by Generali บริการช่วยเหลือพิเศษสำหรับลูกค้าเจนเนอราลี่เข้ารับการรักษาโควิด-19 ในโรงพยาบาลเอกชนแบบเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือลูกค้าของเจนเนอราลี่ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในการประสานช่วยหาโรงพยาบาลเพื่อจัดส่งตัวเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน โดยทางบริษัทจะดำเนินการประสานกับโรงพยาบาลเอกชนในเครือข่ายที่มีทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะรับบริการต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของเจนเนอราลี่ที่มีแบบประกันสุขภาพรายบุคคลหรือประกันกลุ่มที่มียืนยันผลการติดเชื้อโควิด-19 โดยการตรวจยืนยันหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี Real-time RT PCR ว่าติดเชื้อ หรือ ‘Detected’ เท่านั้น

สำหรับลูกค้าของเจนเนอราลี่ที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) กับบริษัทอยู่แล้ว จะได้รับความคุ้มครองสิทธิค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยในส่วนกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (IPD) บริษัทจะช่วยบริการประสานกับโรงพยาบาลในเครือให้ด้วยเช่นกัน แต่จะไม่ได้รับความคุ้มครองในสิทธิเรื่องค่ารักษาพยาบาล

โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1394 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทั้งนี้ ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันสำหรับลูกค้าทุกกรมธรรม์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์แต่ละประเภทด้วย

 

Related keywords:

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง