WEALTH • INSURANCE

เริ่มต้นจัดพอร์ตวางแผนเกษียณ สร้างหลักประกันมั่นคงให้ชีวิต

บริษัทประกันชีวิต นำเสนอแบบประกันเพื่อวางแผนเกษียณ สร้างสภาพคล่องเพื่อชีวิตประจำวันหลังเกษียณอายุ สร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิต ก่อนอายุ 60 ปี

ปัจจุบัน คนไทยจำนวนมากมักจะประสบปัญหาทางการเงินในช่วงวัยเกษียณ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการวางแผนและจัดการทางการเงินในช่วงวัยทำงานทำได้ไม่ดีพอ โดยจากรายงานผลสำรวจทักษะทาง

การเงินของไทยพบว่า มีเพียง 1 ใน 5 ของคนไทยเท่านั้นที่เห็นความสำคัญของการออมและสามารถทำตามแผนการออมเพื่อวัยเกษียณของตัวเองได้จริง โดยอีกหนึ่งเครื่องสำหรับผู้ที่เริ่มวางแผนเกษียณ เพื่อให้สามารถมีรายได้ประจำหลังพ้นวัยทำงาน และเป็นหลักประกันความมั่นคงให้ชีวิต คือประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ

 

ออมมั่นคงตอบแทนคุ้มค่า

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันรายได้ครอบครัว หรือวางแผนใช้ชีวิตที่มั่นคงในวัยเกษียณ บริษัทได้พัฒนาแบบประกัน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคในการออมเงินที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนคุ้มค่า และแบบประกันกลุ่มมันนี่ ฟิต ทั้งในลักษณะสินค้าแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล หรือ Par Product เพื่อเปิดโอกาสรับผลประโยชน์เพิ่มเติมในรูปแบบเงินปันผล

โดยแบบประกันการออมเงินเพื่อวัยเกษียณของบริษัท ได้แก่ “มันนี่ ฟิต เฟิร์ม 55/55” ชำระเบี้ยประกันภัยและให้ความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 55 ปี ครบกำหนดสัญญารับเงินก้อนสูงสุดถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตสูงสุด 100,000 บาท

เพื่อสร้างความมั่งคั่งมั่นคงให้กับชีวิตคนไทย โดยแบบประกันมันนี่ ฟิต เฟิร์ม ถือเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์การดูแลชีวิตอย่างรอบด้าน ทั้งความคุ้มครองชีวิต การออมเงินเพื่อวางแผนอนาคต รวมถึงแผนการใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุข”

ขณะที่ สินค้า Par Product ประกอบด้วย แบบประกัน “มันนี่ ฟิต เฟิร์ม 15/10” (มีเงินปันผล) ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี ระหว่างสัญญารับเงินคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีที่ 1-5 และรับเงินคืนเพิ่มเป็น 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีที่ 6-14 ครบกำหนดสัญญารับเงินก้อน 260% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญาจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดตั้งแต่ 100-275% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

แบบประกัน “มันนี่ ฟิต เฟิร์ม 25/20 (มีเงินปันผล) ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี ให้ความคุ้มครองชีวิตนาน 25 ปี รับเงินคืนระหว่างสัญญา 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีที่ 1-15 และรับเงินคืน 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีที่ 16-24 ครบกำหนดสัญญารับเงินก้อน 170% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญาจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดตั้งแต่ 100-190% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

นายสวัสดิ์ กล่าวว่า สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ซื้อแบบประกัน “มันนี่ ฟิต เฟิร์ม 15/10” (มีเงินปันผล) และ “มันนี่ ฟิต เฟิร์ม 25/20 (มีเงินปันผล) จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล หากการลงทุนกลุ่มสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล หรือ Par Fund โดยในแต่ละปีมีผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งผลตอบแทนส่วนที่เกินจะถูกนำมาจัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้เอาประกันภัย ทั้งในรูปแบบของเงินปันผลระหว่างสัญญา และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผล จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุน Par Fund ของบริษัท ซึ่งจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป รวมถึงยังได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตสูงสุด 100,000 บาท ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถวางแผนเงินออมควบคู่กับการสร้างหลักประกันด้านการดูแลสุขภาพ ด้วยแผนความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ อาทิ สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ หรือสัญญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ด้วย

ตัวอย่างการคำนวณเบี้ยประกันและทุนประกันภัยขั้นต่ำสำหรับแบบประกันมันนี่ ฟิต เฟิร์ม file:มันนี่ฟิตเฟิร์ม.xls

 

สร้างสภาพคล่องหลังเกษียณ

นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ บริษัทนำเสนอ แบบประกัน Smart Planning 800 ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตควบคู่ไปกับการรับผลประโยชน์ประจำวัน จนถึงอายุ 90 ปี เพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงินที่การันตีผลตอบแทนตามเงื่อนไขสัญญา และสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ อุบัติเหตุ โรคร้ายแรง พร้อมลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาท

สำหรับแผนประกัน Smart Planning 800 รับประกันตั้งแต่อายุ 30-57 ปี ระยะเวลาการชำระเบี้ย 5 5 ปี 10 ปี 15 ปี และครบอายุ 60 ปี ระยะเวลาความคุ้มครองครบอายุ 90 ปี รับผลประโยชน์บำนาญ รับเงินคืนรายปีระหว่างสัญญาที่ 15% ของทุนประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่ปีที่ครบอายุ 61-89 ปี และรับเงินครบสัญญาอีก 365% รวมผลประโยชน์สะสมตลอดสัญญา 800% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น รับความคุ้มครองการเสียชีวิต 100% ของทุนเริ่มต้นตั้งแต่ปีที่ 1-3 และ 200% ของทุนเริ่มต้น ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป หรือรับจำนวนที่มากกว่าระหว่างผลประโยชน์เสียชีวิต หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยสะสมที่หักเงินจ่ายคืนแล้ว สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปคำนวณลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาท ฟรีความคุ้มครองพิเศษยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หากผู้ทำประกันเริ่มวางแผนเพื่อเกษียณอายุ Smart Planning 800 สามารถตอบสนองความต้องการได้ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยประกัน เริ่มต้นตั้งแต่ 5 ปี ไปจนครบอายุ 60 ปี โดยแบบประกัน Smart Planning 800 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการการันตีค่าใช้จ่ายประจำวันสำหรับชีวิตหลังเกษียณได้เป็นอย่างดี


 

วางแผนเกษียณอย่างมั่นคง

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แนะนำว่า สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มวางแผนเกษียณ เพื่อให้สามารถมีรายได้ประจำหลังพ้นวัยทำงาน เป็นหลักประกันความมั่นคงให้ชีวิต บริษัทขอนำเสนอเคล็ดคลับง่ายๆ ที่สามารถทำให้ผู้ที่ต้องการวางแผนเริ่มต้นออมเงินเพื่อการเกษียณ สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและสามารถใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณได้อย่างมีความสุข ดังนี้

เคล็ดลับที่ 1 สำรวจความต้องการ ประมาณการเงินที่ต้องใช้ เพื่อชีวิตสบายๆ ในช่วงวัยเกษียณ ขั้นตอนแรกคือ การวางแผนและกำหนดเป้าหมายการออมเพื่อการเกษียณของคุณ ว่าต้องการรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ เพื่อให้มีไลฟ์สไตล์อย่างที่ต้องการ โดยอาจพิจารณาจากรายจ่ายปัจจุบันของตนเอง

เคล็ดลับที่ 2 การมองหาตัวช่วยในการออมเงินเพื่อการเกษียณต่างๆ เพื่อรายได้ตามเป้าหมายที่คุณต้องการ หลังจากที่ทราบจำนวนรายได้ที่เป็นเป้าหมายหลังเกษียณแล้ว คุณก็สามารถวางแผน หาวิธีการทำเงิน รวมถึงหาตัวช่วยที่จะสามารถสร้างรายได้ประจำในช่วงหลังเกษียณได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นผ่านตัวเลือกที่หลากหลาย อาทิ การรับเงินบำนาญหรือเงินออมในวัยชราจากกองทุนประกันสังคม หรือเงินบำเหน็จ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่ชอบการลงทุน ก็มีทางเลือกในการสร้างรายได้หลังเกษียณ ผ่านการลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผล โดยรายได้ส่วนนี้อาจเป็นอีกแหล่งรายได้ที่สำคัญสำหรับการเกษียณอายุ ซึ่งสามารถครอบคลุมค่าครองชีพส่วนหนึ่งได้ไม่มากก็น้อย ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินและบริษัทที่นำเงินไปลงทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นก็มีความเสี่ยงที่สูงตามเช่นกัน เพราะไม่มีอะไรการันตีเงินปันผลได้ แม้กระทั่งบริษัทที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดีมาอย่างยาวนานก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ส่วนอีกทางเลือกหนึ่งที่ดี คือการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อการเกษียณอายุ ที่มีเงินบำนาญรายปี ที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าชีวิตหลังเกษียณมีรายได้ที่มั่นคง การันตีรับเงินบำนาญทุกปี โดยไม่มีผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ ถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งบริษัทนำเสนอแบบประกัน พรูไพร์ม แอนนูอิตี้ (PRUPrime Annuity) แม้ว่าจะเริ่มต้นวางแผนเกษียณช้าก็ไม่ต้องกังวล เพราะจ่ายเบี้ย ระยะสั้น แต่รับเงินบำนาญระยะยาว

โดยรับประกันตั้งแต่อายุ 20-55 ปี ระยะเวลาการชำระเบี้ย 5 ปี รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 60 ถึง 90 ปี คิดเป็น 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อปี โดยจำนวนเงินบำนาญที่ได้รับตลอดสัญญารวม 465% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมโอกาสรับเงินบำนาญพิเศษ เพิ่ม 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ (ถ้ามี) นอกจากนี้ ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั้งช่วงก่อนและระหว่างรับเงินบำนาญ ซึ่งเป็นแบบประกันชีวิตที่พัฒนาขึ้นเพื่อรับผลประโยชน์ในช่วงเกษียณอายุอย่างแท้จริง