WEALTH • PERSONAL FINANCE

แปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายทางการเงิน

ทุกคนต่างมีความฝัน ไม่ว่าจะเป็นฝันในเรื่องใดก็ตาม บางคนฝันอยากมีเงินล้าน บางคนฝันอยากซื้อบ้านหรู หรือแม้กระทั่งฝันที่อยากจะไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ เป็นต้น

เพื่อให้ฝันนั้นเป็นความจริง ดังนั้นมาแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายทางการเงินกันเถอะ ถ้าพร้อมแล้ว... เราออกเดินทางไปสร้างเส้นทางสู่ความฝันด้วย การลงทุนพร้อมๆ กันเลย

 


เป้าหมายระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี ตอบสนองความสะดวกสบายในอนาคตอันใกล้ เช่น ใน 1 ปี ตั้งเป้ามีเงิน  40,000 บาท เพื่อเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ หรือ เพื่อซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ โดยใช้วิธีการออมเดือนละ 4,000 บาท เป็นเวลา 10 เดือน โดยลงทุนผ่านบัญชีเงินฝากประจำ หรือ กองทุนรวมตลาดเงินที่ให้อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนย้อนหลัง เฉลี่ย 1% ต่อปี

 

 

เป้าหมายระยะกลาง 1-5 ปี เพื่อให้ตนเองและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่สุขสบาย เช่น ตั้งเป้าภายใน 5 ปี มีเงิน 300,000 บาท สำหรับดาว์นบ้านใหม่ หรือดาวน์รถคันใหม่ โดยออมเงิน 4,700 บาท/เดือน เป็นเวลา 60 เดือน ผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้, การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวมผสม ที่มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 4 % ต่อปี

 

 

เป้าหมายระยะยาว 5 ปีขึ้นไป เพื่อให้ตนเองและครอบครัวมีความมั่งคั่งและมั่นคงในอนาคต เช่น อยากใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างสุขสบาย ต้องมีเงิน 4ล้านบาท ในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยออมเงินเดือนละ 8,200 บาทเดือน เป็นระยะเวลา 240 เดือน ผ่านการลงทุนในกองทุนรวมผสม, กองทุนรวมหุ้น และหุ้นสามัญ ที่มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 7 % ต่อปี

 

อ้างอิงข้อมูล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Related keywords:

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง