WEALTH • STOCK - DERIVATIVES

เช็กลิสต์ 3 ข้อก่อนลงทุน หุ้นไอพีโอหลังคลายล็อกดาวน์

ประตูหุ้นไอพีโอเปิดอีกครั้ง หลังคลายล็อกดาวน์จากโควิด-19 หลายกิจกรรม หลายกิจการ กลับมาเปิดตามปกติ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการที่มีแผนนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET ) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เดินหน้าระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อประชาชนทั่วไป (ไอพีโอ)เพื่อนำเงินไปขยายกิจการ

การเงินธนาคาร ได้รวบรวบข้อมูลบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียน (Upcoming IPO)พบว่า มีจำนวนรวม 29 บริษัท แบ่งเป็นเข้าจดทะเบียนใน SET จำนวน 17 บริษัท และเข้าจดทะเบียนตลาด mai จำนวน 12 บริษัท (ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

 บริษัทจดทะเบียนดันลูกเข้าตลาดหุ้น

สำหรับหุ้นไอพีโอขนาดใหญ่ที่นักลงทุนเฝ้ารอ และจะเข้ามาเติมสีสันให้กับตลาดหุ้น อีกทั้งจะเพิ่มขนาดให้กับตลาดหุ้นไทยใหญ่ขึ้นคือ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ที่มีจำนวนหุ้นไอพีโอ 3,000 ล้านหุ้น บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) มีจำนวนหุ้นไอพีโอ 1,194.80 ล้านหุ้น (ดูตารางประกอบ)

นอกจากนี้ยังพบว่ามีการทำ Spin-offหรือการนำบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทจดทะเบียน (บริษัทแม่) แยกออกมาเสนอขายหุ้นไอพีโอเช่น OR ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบมจ.ปตท. (PTT) บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย หรือเอสซีจี กรุ๊ป ได้นำ SCGPมาขายไอพีโอและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น ส่งบมจ.สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ (SAV)และบมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) ได้นำบมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยขายไอพีโอและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม ไอ ไอ เป็นต้น

สำหรับ SCGP ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการโซลูชั่นด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สายธุรกิจหลักคือ สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรและสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

ส่วน SAV มีแผนขายหุ้นไอพีโอ 224 ล้านหุ้น ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เน้นการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการจราจรทางอากาศ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการจราจรทางอากาศ โดยถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส (CATS) เพียงบริษัทเดียว และเป็นบริษัทสัญชาติกัมพูชาที่ประกอบธุรกิจให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชาแต่เพียงผู้เดียว ปัจจุบันมีสนามบินทั้งหมด 6 แห่งทั้งในและระหว่างประเทศ ได้แก่ สนามบินนานาชาติพนมเปญ สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ และสนามบินนานาชาติสีหนุ สนามบินพระตะบอง สนามบินเกาะกง และสนามบินสตึงเตรง

ธุรกิจอาหาร ระดมทุนต่อยอดสู่ New S curve

นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารและอาหารกึ่งสำเร็จรูป ปัจจุบันมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปกว่า 25 ประเทศทั่วโลก กล่าวว่าบริษัทจะเสนอขายหุ้นไอพีโอจำนวน 340 ล้านหุ้น และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปีนี้ หลังจากแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว

บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการระดมทุนเพื่อลงทุนในบริษัทสตาร์ตอัพ ชำระเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท รวมถึงการต่อยอดธุรกิจไปสู่ New S curve ใหม่ที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท หลังจากที่ใช้เวลา 3 ปีในการเปลี่ยนแปลงบริษัทมาเป็นบริษัทมหาชน

นอกจากนี้ NRF ยังมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคโดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด-19 โดยมีเป้าหมายในการลงทุนในบริษัทสตาร์ตอัพมากกว่า 100 แห่ง ในระยะเวลา 2-3 ปี จากนี้

 แนะเช็กลิสต์ 3 ข้อก่อนลงทุนหุ้นไอพีโอ

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)ทิสโก้ กล่าวว่า การศึกษารายละเอียดข้อมูลก่อนลงทุนหุ้นไอพีโอเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องเช็กลิสต์ให้ครบก่อนลงทุนว่านักลงทุนเข้าใจในประเด็นต่างๆ ดีแล้วหรือยัง โดยควรพิจารณา 3 เรื่อง ดังนี้

        1. บริษัทดำเนินธุรกิจอะไร มีอนาคตหรือไม่ ซึ่งในประเด็นดังกล่าวจะทำให้นักลงทุนเข้าใจภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ แนวโน้มการเติบโตทั้งจากอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต โดยอาจประเมินได้จากภาวะอุตสาหกรรม และวิเคราะห์ปัจจัยกดดันทั้ง 5 (Five Force Model) ได้แก่ การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่, การต่อรองของลูกค้า, สินค้าทดแทน, ช่องทางผู้จัดหาวัตถุดิบ หรือซัพพลายเออร์, การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจภาพรวมของธุรกิจมากขึ้นว่ามีอะไรบ้างที่จะส่งผลกระทบกับธุรกิจบ้าง

         2. วัตถุประสงค์การระดมทุน เช่น เพื่อใช้สำหรับการขยายกิจการชำระคืนหนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ซึ่งจะช่วยให้ประเมินโอกาส และความเสี่ยงในอนาคตข้างหน้าได้

         3. เปรียบเทียบราคาหุ้นกับมูลค่าที่เหมาะสม หากราคาหุ้นอยู่สูงเกินมูลค่าที่เหมาะสม ถึงแม้จะเป็นกิจการที่ดีมีอนาคต แต่อาจไม่ใช่ทางเลือกที่น่าลงทุน ควรมองหาธุรกิจที่ดี และราคายังต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสมอยู่สำหรับมูลค่าที่เหมาะสมอาจหาได้จากบทวิเคราะห์ของบรรดาโบรกเกอร์ที่ต่างๆ (มีค่าสูงสุด - ต่ำสุด และเฉลี่ยเท่าไร) แต่หากไม่มี อาจใช้วิธีการประเมินมูลค่าอย่างง่ายๆ ด้วยตนเอง เช่น อัตราราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (PER) หรือราคาหุ้นตามมูลค่าทางบัญชี (PBV) โดยเปรียบเทียบกับหุ้นตัวอื่นๆ ที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายคลึงกัน
Related keywords:

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง