<
WEALTH • INSURANCE

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายรับ 50 อัพ จ่ายเบี้ยแค่หลักหมื่นคุ้มครองเป็นล้าน

บริษัทประกันแห่ออกสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ครอบคลุมทุกค่ารักษา จ่ายเบี้ยหลักหมื่น คุ้มครองหลักล้าน ขยายระยะเวลาความคุ้มครองถึงอายุ 75 ปี เปิดโอกาสกลุ่มวัย 50 อัพ เข้าถึงผลิตภัณฑ์ทั้งออฟไลน์และออนไลน์

การที่สังคมไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงแนวโน้มของค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นทุกปีเฉลี่ยประมาณ 16% ต่อปี ส่งผลหลายคนเมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงสูงวัยแต่ไม่มีการวางแผนทางการเงินอย่างเพียงพอ เริ่มวิตกกังวลแล้วว่า หากเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาใครจะเข้ามาดูแล จะทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ บริษัทประกันเขาก็ไม่รับประกันเพราะมีความเสี่ยงจากอายุเกินกว่าเกณฑ์ที่บริษัทประกันจะรับได้

แต่สำหรับสังคมผู้สูงวัยอย่างในปัจจุบัน ข้อจำกัดของกลุ่มผู้สูงอายุจะหมดไป เพราะบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ได้มีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยสามารถเข้าถึงการประกันชีวิตได้ง่ายขึ้น ดังนี้

        1. ผู้เอาประกันจะต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งอาจมีการกำหนดอายุสูงสุดของผู้เอาประกันไว้ไม่เกิน 70-75 ปี

        2. ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเป็นหลัก

        3. บางแบบประกันชีวิตสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ ยกตัวอย่างเช่น

             3.1 สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ ที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

             3.2 สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยปัญหาสุขภาพ หรือโรคร้ายแรง หรืออาจเป็นในลักษณะการจ่ายค่าชดเชยรายวันกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แล้วแต่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

        4. สามารถซื้อได้ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันชีวิตของบริษัทแล้วแต่กรณี ได้แก่ ต้องตรวจสุขภาพ หรือไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องตอบคำถามสุขภาพ หรือทั้งไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

        5. แบบประกันชีวิตที่ไม่ตรวจสุขภาพ จะมีเงื่อนไขว่าหากเสียชีวิตใน 2 ปีแรกของการทำประกันชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่รับมาแล้ว บวกผลตอบแทนให้ในอัตรา 2-5% แล้วแต่บริษัท เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นโรคใดๆ มาก่อนทำประกันชีวิต และหากผู้เอาประกันภัย เสียชีวิตในปีที่ 3 เป็นต้นไป ก็จะได้รับเงินเต็มตามจำนวนเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในสัญญา

อย่างไรก็ตาม ต้องอย่าลืมเงื่อนไขสำคัญของการทำประกันผู้สูงอายุที่กำหนดเอาไว้ว่า หากเสียชีวิตใน 2 ปีแรกของการทำประกันชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่รับมาแล้ว บวกผลตอบแทนให้เล็กน้อยในอัตรา 2-5% ซึ่งแตกต่างกันตามบริษัท เพื่อพิสูจน์ว่าผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นโรคใดๆ มาก่อนทำประกันชีวิตเท่านั้น

การทำประกันผู้สูงอายุนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อต้องศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นให้เข้าใจ และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว ต้องตรวจสอบเงื่อนไขในกรมธรรม์ว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลง สามารถยกเลิกได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ เป็นต้น

โดยบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่จะไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย หรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่กำหนดไว้ ภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มสัญญา เช่น โรคมะเร็ง และหากผู้ขอเอาประกันภัยมีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีโรคประจำตัวหลายอย่าง บริษัทประกันภัยอาจจะพิจารณารับประกันภัยด้วยเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่าคนปกติ หรืออาจจะไม่รับประกันภัยเลยก็ได้

 

เอไอเอเฮลธ์แฮปปี้

จ่ายเหมา-เบิ้ล-คุ้ม


แพทย์หญิงหฤทัย ไกรวพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเงิน เอไอเอ ประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทได้พัฒนาสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพเอไอเอเฮลธ์แฮปปี้ เป็นแผนประกันสุขภาพที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาจากความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เหมาะสมกับความจำเป็นของแต่ละบุคคลในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยทำงาน วัยเกษียณ เนื่องจากเป็นแบบประกันที่รับประกันจนถึงอายุ 75 ปี แต่สามารถขยายความคุ้มครองไปจนถึงอายุ 85 ปี กับ 3 จุดเด่นคือ รับผลประโยชน์แบบเหมา หากป่วยด้วยโรคร้ายแรงรับผลประโยชน์ 2 เท่า และ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยนอก

สำหรับสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพเอไอเอเฮลธ์แฮปปี้ รับประกันตั้งแต่ 6-75 ปี ต่ออายุถึง 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี มีให้เลือก 4 แผนประกัน วงเงินความคุ้มครองสูงสุด 25 ล้านบาท โดยผู้ทำประกันต้องซื้อประกันชีวิตแบบใดก็ได้ของบริษัทเพื่อใช้เป็นกรมธรรม์หลักก่อนจึงจะสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพเอไอเอเฮลธ์แฮปปี้ได้ ให้ความคุ้มครองง่ายๆ คือ เหมา-เบิ้ล-คุ้ม

โดย เหมาคือ รับผลประโยชน์แบบเหมาจ่ายในส่วนของค่ารักษาพยาบาลเมื่อต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ส่วน เบิ้ลหมายถึงการรับผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า ต่อเนื่องรวม 4 ปีกรมธรรม์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ครั้งแรก และ คุ้มด้วยการรับความคุ้มครองที่ครบจบในผลิตภัณฑ์เดียว ทั้งความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) ความคุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการในโรงพยาบาล สูงสุดถึง 365 วัน

รวมถึงความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)พร้อมรับสิทธิเป็นสมาชิกในโครงการ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ (AIA Vitality) เพื่อรับส่วนลดเบี้ยประกันถึง 15% และสิทธิในการรับบริการคำปรึกษาด้านการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก จาก Medix โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 

ครอบคลุมทุกการรักษา

เหมาจ่ายสูงสุด 10 ล้าน      


นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ทำประกันที่ต้องการวางแผนดูดูแลสุขภาพและค่ารักษาพยาบาลอย่างครอบคลุม บริษัทได้ออกสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ VIP DD” เหมาะสำหรับคนวัยทำงานที่ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล หรือผู้ที่มีสวัสดิการอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มเติมวงเงินค่ารักษาที่มีอยู่แล้ว วงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสูงสุด 10 ล้านบาทต่อปี มีแผนประกันให้เลือก 3 แผนคือ แบบเหมาจ่ายวงเงิน 3 ล้านบาท 6 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท เพื่อเลือกชำระค่าเบี้ยประกันภัยในแผนที่เลือกซื้อให้สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งต้องซื้อพร้อมกับสัญญาประกันชีวิตหลัก ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

สำหรับความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ VIP DD ให้ความคุ้มครองทั้งกรณีรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน (IPD) และกรณีรักษาตัวแบบผู้ป่วยนอก (OPD) อาทิ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล สูงสุดถึง 10,000 บาทต่อวัน, ค่ายากลับบ้านสูงสุดครั้งละ 3,500 บาท, ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายโดยการผ่าตัด และหัตถการ รวมถึงค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ฯลฯ พร้อมรับความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ครั้งละ 500-4,000 บาท สูงสุด 30 ครั้งต่อปี

นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนแรก (Deductible) ที่ 30,000 บาท หรือ 50,000 บาท ซึ่งจะทำให้เบี้ยประกันภัยถูกลง แต่ยังได้รับความคุ้มครองตามแผนประกันที่เลือกไว้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอยู่เดิม ทั้งนี้ เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท และเมื่อรวมกับการหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

“VIP DD จึงเหมาะสำหรับโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงาน ทั้งที่มีสวัสดิการอยู่แล้ว เช่น ข้าราชการพนักงานบริษัท และผู้ที่ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระเจ้าของธุรกิจ นักแสดง ฯลฯ ซึ่งจะช่วยรองรับความเสี่ยงและคลายความกังวลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต

 

ประกันสุขภาพตอบโจทย์ทุกกลุ่ม

จ่ายเบี้ยราคาเดียว 25,000 บาท


นายโสภณ อุดมพฤกษา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับผู้ทำประกันที่กำลังมองว่าแบบประกันสุขภาพเพื่อช่วยดูแลค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นทุกปี บริษัทนำเสนอแผนประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายชำระเบี้ยอัตราเดียว 25,000 บาทต่อปี มีให้เลือก 3 แบบประกัน ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง ตั้งแต่วัยเริ่มทำงาน จนถึงเกษียณอายุ

สำหรับแบบประกันสุขภาพ ชำระเบี้ยอัตราเดียว 25,000 บาท ประกอบด้วย แบบประกันสุขภาพคุ้มเวอร์ พลัส รับประกันตั้งแต่อายุ 20 ปี จนถึงเกษียณ พร้อมขยายความคุ้มครองได้ถึง 75 ปี คุ้มครองสุขภาพสูงถึง 1 ล้านบาท พร้อมรับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 300,000 บาทต่อปี หากไม่มีเคลมจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ย 15% เมื่อต่ออายุในปีถัดไป อัตราเบี้ยประกันเท่ากันทุกปีที่ 25,000 บาทต่อปี

ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้นำเสนอแผนประกันสุขภาพ Super Save ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากความคุ้มครองของผู้ทำประกันที่มีอยู่แล้วทั้งจากสวัสดิการที่ได้รับจากองค์กร หรือประสุขภาพของตนเอง เหมาะสำหรับผู้ที่มีประกันสุขภาพจากสวัสดิการอยู่แล้ว เพราะสามารถใช้ประกัน Super Save จ่ายค่ารักษาส่วนเกินได้เพื่อไม่กระทบกับเงินเก็บสำรองของตนเอง โดยชำระเบี้ยประกันเริ่มต้นวันละ 11 บาท รับคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท โดยไม่จำกัดวงเงินในแต่ละความคุ้มครอง เคลมได้เต็มวงเงิน 100% สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ตามทุนประกันและเงื่อนไขที่ลูกค้าเลือก พร้อมรับความคุ้มครองอุบัติเหตุ 50,000 บาทต่อปีด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาแบบประกันโรคร้ายแรง CI 6 Fix ที่ให้ความคุ้มครอง 6 โรคร้ายแรง แบบ เจอ จ่าย จบ ได้แก่ โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะแต่ไม่รวมมะเร็งผิวหนัง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน โรคตับวาย โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง โดยบริษัทจะจ่ายทุนประกันให้ทันที ชำระเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 11 บาท คุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท พร้อมรับความคุ้มครองอุบัติเหตุ 100,000 บาทต่อปี กรณีต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รับเงินชดเชยรายได้สูงสุด 4,000 บาทต่อวัน

 

ฉลาดซื้อประกัน 50 อัพ อ่านให้ดี..ก่อนตัดสินใจ

สำหรับวัย 50 อัพ หากต้องการทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพในปัจจุบันนั้น ยังสามารถบริหารความเสี่ยงได้ แม้จะต้องจ่ายเบี้ยที่แพงกว่าหากเปรียบเทียบกับช่วงอายุต่ำกว่า 50 ปี แต่จะได้ความคุ้มครองหรือชำระเบี้ยมากน้อยแค่ไหนนั้น ก็ขึ้นอยู่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน และกำลังซื้อที่จะสามารถจ่ายเพื่อซื้อประกันไว้ป้องกันความเสี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีกำลังซื้อมากหรือน้อยแค่ไหน หรือเป็น 50 อัพมือใหม่ที่ต้องการทำประกันชีวิตหรือสุขภาพ ต่างก็มีหลักการง่ายๆ เพียงแค่อ่านหรือสอบถามก่อนตัดสินใจ ดังนี้

        1. ความคุ้มครองและผลประโยชน์ว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ จะได้เบิกได้ในกรณีใดบ้าง

        2. ศึกษาข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้เข้าใจ เช่น มีปัญหาสุขภาพ สามารถสมัครได้ไหม และจะ คุ้มครองได้แค่ไหน

        3. ระยะเวลาในการคุ้มครองและระยะเวลาในการจ่ายเบี้ยประกันภัย

        4. ค่าเบี้ยประกันภัย เหมาะสมกับกำลังซื้อของตนเองหรือไม่

        5. แบบประกันนั้นมีข้อจำกัด หรือข้อยกเว้น อะไรบ้าง

        6. สอบถามเจ้าหน้าที่ให้ละเอียด เช่น หากเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตต้องทำอย่างไร ติดต่อที่ไหน เบอร์โทรอะไร

        7. เมื่อได้รับเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตมาแล้วให้ศึกษาและทำความเข้าใจ ในรายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองหากพบไม่ตรงกับความต้องการ สามารถขอยกเลิกได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้เล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตในกรณีซื้อทางโทรศัพท์ หรือขอยกเลิกภายใน 15 วัน กรณีซื้อผ่านตัวแทนประกันชีวิต

        8. หากมีข้อสงสัยในเงื่อนไข และความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิต สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น ตัวแทนประกันชีวิตที่ซื้อกรมธรรม์ ศูนย์บริการลูกค้าที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาทั่วประเทศ ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) เว็บไซต์บริษัทประกัน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของบริษัท เป็นต้น

ขณะเดียวกัน หากมีการทำประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มจากกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อให้ความคุ้มครองด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยรายได้เนื่องจากนอนพักรักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ว่าการรักษาพยาบาลนั้น จะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ซึ่งการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันภัย จะขึ้นอยู่กับสุขภาพและอายุของผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ

 

Related keywords:

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง