<
WEALTH • STOCK - DERIVATIVES

เช็ค! ท็อป 5 กองทุน RMF หุ้นต่างประเทศผลงานโตติดปีก

ปี 2564 เลี้ยวเข้าโค้งสุดท้ายของปีแล้ว ...ฤดูกาลลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีก็จะคึกคักเป็นพิเศษ  สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งเป็นกองทุนที่ส่งเสริมให้มีการออมเงินในระยะยาวเพื่อใช้จ่ายเมื่อเกษียณ นโยบายการลงทุนมีหลากหลาย ทั้งหุ้น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้เอกชน กองรีท และทองคำ เป็นต้น นอกจากนี้สามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ตามความสามารถในการรับความเสี่ยงของตัวเอง

ย้ำกันลืม ! มีการขยายกรอบสิทธิการซื้อกองทุน RMF ให้ไม่เกิน 30% ของเงินได้ จากก่อนหน้านี้ซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้เมื่อรวมกับสิทธิลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณอื่น ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ( PVD) , SSF, กบข. และประกันบำนาญ รวมแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

สำหรับ RMF ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น จากข้อมูลของมอร์นิ่งสตาร์ พบว่า 5 อันดับกองทุนที่ทำผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 3 ปี , 5 ปี เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ส่วนกองทุนที่ทำผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 10 ปี ส่วนใหญ่เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศเช่นกัน  


กองทุน RMF หุ้น ผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 3 ปี ผู้ที่เป็นแชมป์ คือ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF) โดยให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 35.04 % ต่อปี 

KFGTECHRMF เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (FIF) ระดับความเสี่ยง 7 (เสี่ยงสูง)  นโยบายไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับนโยบายการลงทุน กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund (Class Q) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน ( NAV) 

        1. กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี โดยเน้นบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (อ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน) หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 29 ต.ค. 2564


สำหรับกองทุน RMF หุ้น ผลตอบแทนสูงสุด 5 ปี กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGQGRMF) คว้าแชมป์ ด้วยผลตอบแทนเฉลี่ย 15.24 % ต่อปี 

TMBGQGRMF เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) นโยบายไม่จ่ายเงินปันผล มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master  Fund) คือกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund ในหน่วยลงทุนชนิด USD Class S Accumulating Unhedged โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 

         2. นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund เป็นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในหุ้นสามัญและใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง(Depositary receipts), หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์,ตราสารหนี้แปลงสภาพ, หุ้นบุริมสิทธิ์,ใบสำคัญแสดงสิทธิ์,exchange-traded funds (ETFs), รวมทั้งตราสารหนี้,เงินสดหรือตราสารเทียบเท่าเงินสด และตราสารอนุพันธ์ที่ออกโดยบริษัทต่างๆทั่วโลกส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่ระบุไว้ในโครงการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ www.wellington.com   


สุดท้ายนี้มาดูกันว่าเส้นทางยาวๆ ของการลงทุนในกองทุน RMF หุ้น ผลตอบแทนเป็นอย่างไร?

เมื่อกวาดสายตา 5 อันดับกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง10 ปี ถือว่าไม่ขี้เหร่ กับผลตอบแทน 7.60-9.04 % ต่อปี นอกจากนี้ผู้ลงทุนยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย เรียกได้ว่าเมื่อรวมผลตอบแทนสะสมของกองทุนตลอดเส้นทาง 10 ปี บวกกับภาษี ผลตอบแทนเกิน 10 % ต่อปี 

สำหรับกองทุนที่เป็นแชมป์ผลตอบแทนสูงสุด ผู้ที่คว้าตำแหน่งนี้ไปครองคือ กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KKP EQRMF) ที่ทำได้ 9.04 % ต่อปี  KKP EQRMF เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ไม่จ่ายเงินปันผล มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการและปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโตสูง และมีความมั่นคงในฐานะทางการเงิน

Related keywords:

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง