AWARDS • SET AWARDS

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ วารสารการเงินธนาคาร จัดพิธีมอบรางวัล SET AWARD 2020 ครั้งที่ 17

บทความโดย: Admin

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ วารสารการเงินธนาคาร จัดพิธีมอบรางวัล SET AWARD 2020 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้บริหารสูงสุดของบริษั

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ วารสารการเงินธนาคาร จัดพิธีมอบรางวัล SET AWARD 2020 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนที่มีความยอดเยี่ยมและโดนเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งแม้ว่าในปีที่ผ่านมาเจอกับวิกฤตต่างๆ และในหลายภาคธุรกิจได้ประสบกับปัญหาและความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน

โดยรางวัล SET AWARD ในปีนี้มีกลุ่มรางวัล Business Excellence ประกอบด้วย 7 รางวัล ได้แก่ 1) Best Investor Relations Awards 2) Best Innovative Company Awards 3) Best Asset Management Company Award  4) Best Securities Company Awards 5) Best Company Performance Awards 6) Best Deal of the Year Awards 7) Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Award  นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ในปีนี้มีบริษัทได้รับรางวัลยอดเยี่ยมรวมทั้งสิ้น 24 บริษัท แบ่งเป็น บจ. ใน SET 17 บริษัท mai  2 บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ 4 บริษัท (รวมบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 1 บริษัท นอกจากนี้ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) ยังสามารถรักษาความเป็นเลิศต่อเนื่องด้านนักลงทุนสัมพันธ์ตั้งแต่ปี 2017-2020 จนได้รับรางวัล SET Award of Honor


รายละเอียดผู้ได้รับรางวัล  SET Awards 2020

กลุ่มรางวัล Business Excellence

1. บริษัทที่ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor)

    Excellence in Investor Relations ปี 2017-2020

    บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SAT)

รางวัล CEO Awards

2. Best CEO Awards

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)

3. ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ  กรรมการผู้จัดการ                                                                

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (AU)

4. รางวัล Young Rising Star CEO Award

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (TKN)


รางวัล Company Performance Awards

5. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท

    Best Company Performance Awards

    INTUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

6. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท

    Best Company Performance Awards

    CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

7. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท

    Best Company Performance Awards

    SPCG บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

8. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

    Best Company Performance Awards

    RJH บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

9. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

    Best Company Performance Awards

    SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

10. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

    Best Company Performance Awards

    AU บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

รางวัล Innovative Company Awards

Best Innovative Company Awards

11. HUMAN บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

นวัตกรรม : HUMATRIX : THE ULTIMATE WORK-LIFE PLATFORM

12. PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

นวัตกรรม : Nautilus: นวัตกรรมหุ่นยนต์สำหรับตรวจสอบ ซ่อมและบำรุงรักษาท่อส่งปิโตรเลียมใต้ทะเล

13. RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นวัตกรรม : ระบบผลิตไฟฟ้าและไอน้ำร่วม 3 ระบบ: เครื่องกังหันแก๊ส เครื่องกังหันไอน้ำ และเครื่องยนต์แก๊ส

รางวัล Investor Relations Awards

14. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท

    Best Investor Relations Awards

    PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

15. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท

    Best Investor Relations Awards

    VGI บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

16. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท

    Best Investor Relations Awards

    MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

17. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

    Best Investor Relations Awards

    ANAN บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

18. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

    Best Investor Relations Awards

    WICE บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

19. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

    Best Investor Relations Awards

    SPA บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รางวัล Deal of the Year Awards

20. Best Deal of the Year Award - ด้านการระดมทุน

การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)

ที่ปรึกษาทางการเงิน :          บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทผู้ทำธุรกรรม:              บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

21. Best Deal of the Year Award - ด้านการควบรวมกิจการ

การเข้าซื้อกิจการและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (GLOW) โดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)

ที่ปรึกษาทางการเงิน :          บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 

J.P. Morgan

Morgan Stanley

The Bank of America Corporation            

บริษัทผู้ทำธุรกรรม:             บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

รางวัล Securities Company Awards

22. Institutional Investors

    Best Securities Company Awards

    KKPS บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

23. Retail Investors

    Best Securities Company Awards

    KS บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

รางวัล Asset Management Company Award

24. Best Asset Management Company Award

    SCBAM บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด