AWARDS • MONEY & BANKING AWARDS

รางวัลเกียรติยศกองทุนยอดเยี่ยม แห่งปี 2564 Best Mutual Fund of the Year 2021 บลจ. เกียรตินาคิน
ภัทร จำกัด

บทความโดย: Admin

รางวัลเกียรติยศกองทุนยอดเยี่ยม แห่งปี 2564 Best Mutual Fundof the Year 2021 กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (KKP GNP)

รางวัลเกียรติยศกองทุนยอดเยี่ยม แห่งปี 2564

Best Mutual Fundof the Year 2021

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (KKP GNP)

 

ยุทธพล ลาภละมูล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เกียรตินาคินภัทร จำกัด ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 ประเภทกองทุนหุ้นต่างประเทศ จากกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (KKP GNP)

ยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.เกียรตินาคินภัทร กล่าวถึงความรู้สึกว่า ภูมิใจและยินดีอย่างยิ่งกับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมจาก Money & Banking Awards 2021 ซึ่งถือเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานทุกคนที่ทำงานได้อย่างหนักแน่นและเข้มข้นแม้ในสภาวะวิกฤติเช่นนี้

 

ปรัชญาที่เป็นรากฐานการทำงานนำมาสู่ความสำเร็จของกองทุน

ปัจจัยความสำเร็จของกองทุน KKP GNP ประการแรกมาจากปรัชญาการลงทุนที่ชัดเจนของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ที่วางรากฐานเอาไว้นานกว่า 10 ปี คือการลงทุนโดยใช้ปัจจัยพื้นฐานเป็นตัวขับเคลื่อน ประกอบกับกระบวนการทำงานที่เอื้อให้สามารถนำปรัชญาการลงทุนมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทเน้นการทำงานเป็นทีม แยกทีมนักวิเคราะห์กับผู้จัดการกองทุนออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้แต่ละฝ่ายมีอิสระในการเสนอมุมมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลาย ช่วยให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นสูง

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนจะปรับตัวไปตามภาวะเศรษฐกิจ ไม่ยึดติดกับการลงทุนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น การลงทุนในหุ้นเติบโตหรือหุ้นคุณค่าอย่างเดียวอาจไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาวได้ นอกจากนี้ยังมีทั้งการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและการวิเคราะห์รายบริษัท โดยการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรเงินลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภท ส่วนการวิเคราะห์รายบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาบริษัทที่มีการเติบโตและราคาหุ้นน่าสนใจ

เช่นเดียวกัน บริษัทได้นำกระบวนการเหล่านี้มาวิเคราะห์และคัดกรองกองทุนต่างประเทศที่จะลงทุน โดยพิจารณาทั้งในแง่บริษัทจัดการ ผู้บริหาร ปรัชญาการลงทุน กระบวนการลงทุน รวมไปถึงบุคลากร  กล่าวได้ว่า กองทุนที่บริษัทคัดเลือกมาได้สะท้อนถึงปรัชญาการลงทุนที่ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ยึดถือ

ปัจจัยสำเร็จอีกประการคือ ทีมงาน บุคลากรในองค์กร ประกอบไปด้วยผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่ยาวนาน มีความเข้าใจและคุ้นเคยกับกระบวนการทำงานแบบนี้จนสามารถส่งมอบผลลัพธ์ได้ตามคาดหมาย

 

จุดเด่น KKP GNP มี ผจก.กองทุนปลายทางที่แข็งแกร่ง

สำหรับกองทุน KKP GNP เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศ (FIF) มีผู้จัดการกองทุนคือ Capital Group ที่มีจุดเด่นอยู่การวิเคราะห์เชิงลึก มองภาพระยะยาว มีผู้จัดการกองทุนถึง 7 คน ที่อยู่ในอุตสาหกรรมมานานกว่า 30 ปีโดยเฉลี่ย ทำให้นอกจากการลงทุนในกองนี้จะครอบคลุมการลงทุนได้ทั่วโลกแล้ว มุมมองการลงทุนที่มากถึง 7 แบบ ผนวกกับประสบการณ์ที่ยาวนาน ย่อมทำให้เห็นโอกาสการลงทุนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านบุคลากรไปในตัว

ยุทธพลกล่าวว่า บริษัทได้ประเมินและเล็งเห็นถึงจุดแข็งในด้านต่างๆ ของ Capital Group ที่ตอบโจทย์ จึงได้เลือกลงทุนในกองทุนนี้ และดีใจที่ผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามความคาดหวังของบริษัท และเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ลงทุน

กองทุน KKP GNP เป็นกองทุนที่อยากให้ผู้ลงทุนมองระยะยาวอย่างน้อย 3 ปี และเหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ และพร้อมรับความเสี่ยงในตราสารทุนที่จะมีความผันผวน อย่างไรก็ตาม การกระจายลงทุนทั่วโลกสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง” 

 

เป้าหมายผลดำเนินงาน โดดเด่น สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง

ยุทธพลกล่าวว่า จุดแข็งของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร คือ การอยู่ในเครือของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่มีทั้งเครื่องมือ องค์ความรู้ และผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย ซึ่งบริษัทพยายามผสานจุดแข็งของทรัพยากรในแต่ละมิติเพื่อเฟ้นหาโอกาสในการลงทุนที่ดีให้กับผู้ลงทุน โดยตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทบริหารสินทรัพย์ ทั้งกองทุนตราสารทุนและตราสารหนี้ด้วยปรัชญาและกระบวนการที่ได้กล่าวไปอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง โดยกองทุนตราสารทุนมีผลงานที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักแล้ว ต่อไปคือการต่อยอดกองทุนด้วยกลยุทธ์แบบใหม่ๆ เช่น กองทุนประเภทที่สร้างกระแสเงินสดกลับมาให้ผู้ลงทุน หรือกองทุนที่ลงทุนในบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก

ในส่วนของกองทุนตราสารหนี้ บริษัทได้นำแผนการทำงานใหม่เข้ามา โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างรากฐานให้มีผลการดำเนินงานที่ดี และปัจจุบัน กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ ชนิดทั่วไป (KKP MP) กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิดทั่วไป (KKP PLUS) กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม (KKP ACT FIXED) ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทพยายามจะรักษามาตรฐานนี้ไว้ต่อไป

บลจ.เกียรตินาคินภัทร พยายามทำผลงานกองทุนให้ออกมาดีและสม่ำเสมอ สร้างความโดดเด่นในสิ่งที่เราถนัด และต่อยอดนโยบายการลงทุนใหม่ๆ รวมถึงการลงทุนในต่างประเทศ หากไม่ใช่สิ่งที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญจะใช้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาช่วย โดยมีกระบวนการการคัดเลือกที่เหมาะสม

สำหรับไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 บริษัทมีแผนออกกองทุนใหม่อีก 2-3 กอง เป็นกองทุนต่างประเทศ และอาจจะมีกองทุนหุ้นในประเทศด้วย ซึ่งแนวทางการออกผลิตภัณฑ์กองทุนต่อจากนี้จะเป็นการเจาะลึกมากขึ้น เช่น การเติบโตของธีมเทคโนโลยี หรือเฮลท์แคร์ ไปจนถึงกองทุน ESG (Environmental, Social, and Governance) ที่เป็นเรื่องสำคัญและจะอยู่กับสังคมไปอีกนาน

 

ทิศทางการลงทุนทั่วโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น

ยุทธพล มีมุมมองต่อทิศทางการลงทุนว่า ตลาดในตอนนี้ยังคงมีความผันผวน แต่หากพิจารณาแนวโน้มในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า ยังถือว่าเป็นโอกาสในการลงทุนที่ดี เห็นได้จากช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ดัชนี MSCI ปรับขึ้นมาแล้วถึง 16% โดยมีกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้นำ และประเทศตลาดเกิดใหม่ยังคงตามอยู่ ปัจจัยสนับสนุนมาจากทั่วโลกเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ธนาคารกลางเกือบทุกประเทศทั่วโลก มีมาตรการผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน ทำให้มีสภาพคล่องในระบบค่อนข้างมาก

หลังจากแต่ละประเทศมีการปรับตัวได้แล้ว รวมถึงประชากรมีการฉีดวัคซีนมากขึ้น ต่อไปจะเป็นเรื่องการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการเปิดประเทศ เช่นเดียวกับประเทศไทย โดยหากเปรียบเทียบผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กับปีก่อนหน้า ถือว่าปีนี้ผลการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ดีและสามารถปรับตัวได้แล้ว อาจต้องเริ่มคำนึงถึงเรื่องทิศทางของสภาพคล่องและเงินเฟ้อ โดยติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ว่าการธนาคารกลางของแต่ละประเทศ เช่น อาจมีการชะลอการเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อไม่ให้เรื่องเงินเฟ้อกลายเป็นปัญหาในอนาคต แต่ยังเป็นเรื่องที่ไม่น่ากังวลมากนัก เพราะการปรับนโยบายต้องทำอย่างระมัดระวังและค่อยเป็นค่อยไป อีกทั้งต้องดูการตอบรับของตลาด อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรติดตามความคืบหน้าในเรื่องเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์

ท้ายที่สุด ยุทธพลกล่าวว่า หลังจากนี้ ตลาดหุ้นโลกอาจมีความผันผวน หุ้นโลกที่เคยปรับตัวสูงขึ้นและยังไม่ค่อยย่อตัวลงลึก  อาจมีโอกาสปรับตัวลงพักฐานได้  สิ่งที่ต้องมองคู่กันไป คือ หากปัจจัยพื้นฐานทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจากโควิดยังไปได้ดีแข็งแรง ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังคงเติบโตตามที่ตลาดคาด ถ้าหุ้นโลกมีการปรับราคาลงแบบพักฐานในบางช่วง ก็อาจเป็นโอกาสที่ดีในการทยอยลงทุนในระยะยาว เพียงแต่ต้องติดตามเรื่องการปรับตัวสูงขึ้นของเงินเฟ้อ ซึ่งสาเหตุใหญ่มาจากการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่ทำให้ทั้งน้ำมันและปัจจัยการผลิตบางส่วนขาดแคลนจนราคาสูงขึ้น ว่ามีทิศทางอย่างไร เพื่อมาพิจารณาปรับแผนอย่างเหมาะสม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิใช่สิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต / ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนกองทุน https://am.kkpfg.com

 บลจ.เกียรตินาคินภัทร ภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งกับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมจาก Money & Banking Awards 2021และขอเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานทุกท่านที่ในสภาวะวิกฤติยังสามารถทำงานได้อย่างหนักแน่นและเข้มข้นโดยรางวัลนี้จะเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานของเราต่อไป