AWARDS • SET AWARDS

เผย 12 ซีอีโอเข้าชิงรางวัล SET Awards 2021 ประกาศผล 3 พ.ย. นี้

บทความโดย: Admin

SET Awards 2021 เตรียมประกาศผล 3 พ.ย. นี้ ในรูปแบบ Virtual Ceremony

            ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมจัด SET Awards 2021 เผยรายชื่อ 12 ซีอีโอ และ 76 บริษัทเข้าชิงรางวัล Business Excellence และ 51 บริษัทเข้าชิงรางวัล Sustainability Excellence สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่ โดดเด่น พร้อมปรับตัว และเป็นองค์กรต้นแบบในภาคตลาดทุน เตรียมประกาศผล พ.ย. นี้ ในรูปแบบ Virtual Ceremony

             นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2021 ครั้งที่ 18 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ โดยแบ่งเป็น กลุ่มรางวัลคือ กลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัทที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมในองค์กร รวมไปถึงธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence สำหรับบริษัทที่มีความมุ่งมั่นสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและร่วมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

             ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ส่งผลให้ บจ. ต้องเตรียมพร้อมและปรับกลยุทธ์ให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง การจัดงาน SET Awards เพื่อยกย่องบริษัทที่โดดเด่นทั้งศักยภาพและคุณภาพ เป็นองค์กรต้นแบบธุรกิจที่ดี สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพองค์กร พัฒนานวัตกรรม รวมถึงดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, GovernanceESG) พร้อมกับการสร้างผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม (Balanced Growth) ซึ่งสอดคล้องวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market Work’ for Everyone” โดยปีนี้จะจัดงานในวันที่ พฤศจิกายนในรูปแบบ  Virtual Ceremony สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมี 76 บริษัทและผู้บริหารสูงสุด 12 ท่าน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายและเข้าชิง SET Awards ในกลุ่มรางวัล Business Excellence และ 51 บริษัทในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence” นายภากรกล่าว  

             นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards หนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2021 กล่าวว่าปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับการจัดแบ่งกลุ่มรางวัลเพื่อเพิ่มโอกาสให้บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพ โดยเพิ่มกลุ่มตามช่วงของมูลค่าราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ใน mai เป็น 2 กลุ่ม และ เพิ่มกลุ่มย่อยของรางวัล Best Innovative Company Awards และ Deal of the Year Awards ซึ่งได้รับการตอบรับจากบริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนเป็นอย่างดี โดยหลายรางวัลมีผู้สมัครเข้าชิงรางวัลสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนถึงความสนใจในรางวัล SET Awards ที่เพิ่มขึ้นทุกปี

 

            คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินรางวัล SET Awards 2021 ได้แก่ นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ นายมารวย ผดุงสิทธิ์ นายเสรี จินตนเสรี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ นายยุทธ วรฉัตรธาร นางภัทรียา เบญจพลชัย นายธีรนันท์ ศรีหงส์ นายภากร ปีตธวัชชัย นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ นายกฤษฎา เสกตระกูล และเลขานุการคณะทำงานได้แก่ นายอำนวย จิรมหาโภคา

             รางวัล SET Awards ในปีนี้ แบ่งเป็น กลุ่มรางวัล ได้แก่ กลุ่มรางวัล Business Excellence ประกอบด้วย รางวัล ได้แก่ 1) Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Award  2Best Company Performance Awards 3Deal of the Year Awards 4) Best Investor Relations Awards 5Best Innovative Company Awards  6Best Securities Company Awards 7Best Asset Management Company Award  และ กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประกอบด้วย รางวัล ได้แก่ 1Best Sustainability Awards 2Highly Commended in Sustainability Awards และ  3Rising Star Sustainability Awards นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปีขึ้นไป (SET Awards of Honor

             ผู้สนใจติดตามการประกาศผล SET Awards 2021 ในรูปแบบ Virtual Ceremony ที่ www.set.or.th/setawards  ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป