AWARDS • SET AWARDS

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จัดพิธีมอบรางวัล SET Awards ในรูปแบบ Virtual Ceremony

บทความโดย: Admin

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จัดพิธีมอบรางวัล SET Awards เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู สร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน องค์กรภาคส่วนอื่นที่เ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จัดพิธีมอบรางวัล SET Awards เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู สร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน องค์กรภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ซึ่งได้สร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการร่วมกันพัฒนาองค์กร จนรางวัล SET Awards กลายเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่า สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของตลาดทุนไทย

รางวัล SET Awards ในกลุ่มรางวัล Business Excellence มอบให้กับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนที่มีความยอดเยี่ยมและโดดเด่นในด้านต่างๆ ที่มีศักยภาพ และความสามารถในการดำเนินงานทางธุรกิจ ประกอบด้วย 7 ประเภทรางวัล ได้แก่

          - Best CEO Awards รางวัลผู้บริหารสูงสุด

          - Young Rising Star CEO Awards รางวัลผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่

          - Company Performance Awards รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงาน

          - Innovative Company Awards รางวัลบริษัทด้านนวัตกรรม

          - Investor Relations Awards รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์

          - Deal of the Year Awards รางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน

          - Securities Company Awards รางวัลบริษัทหลักทรัพย์

          - Asset Management Company Awards รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ทั้งนี้ การพิจารณารางวัลใน กลุ่ม Business Excellence นั้น คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิได้มอบหมายให้ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีความเชี่ยวชาญทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลรางวัล และจะจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวในรูปแบบ Virtual Ceremony ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563

อนึ่งในปี 2563 นี้ การมอบรางวัล SET Awards ได้พิจารณาเฉพาะกลุ่มรางวัล Business Excellence และงดการพิจารณากลุ่มรางวัล Sustainability Excellence โดยยังจัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment (THSI) เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) อย่างต่อเนื่อง

คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2020

คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards

          - ดร.ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์  ประธานคณะทำงาน

          - ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ คณะทำงาน

          - คุณเสรี จินตนเสรี คณะทำงาน

          - คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ คณะทำงาน

          - คุณยุทธ วรฉัตรธาร คณะทำงาน

          - คุณภัทรียา  เบญจพลชัย คณะทำงาน

          - คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ คณะทำงาน

          - ดร.ภากร ปีตธวัชชัย คณะทำงาน

          - ดร.กฤษฎา เสกตระกูล คณะทำงาน

          - คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ คณะทำงาน

          - คุณอำนวย จิรมหาโภคา เลขานุการ คณะทำงาน


คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

คณะทำงานรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม

          - คุณภรณี ทองเย็น

          - คุณนิทิต พุกกะณะสุต

          - คุณพลสันต์ พลัสสินทร์

          - คุณกอบกุญ ศรีชัย

          - คุณจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง

          - คุณครรชิต บุนะจินดา


คณะทำงานรางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน

          - คุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ ประธานคณะทำงาน

          - คุณสุวภา เจริญยิ่ง คณะทำงาน

          - คุณภูมิใจ ขำภโต คณะทำงาน

          - คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ คณะทำงาน

          - คุณอำนวย จิรมหาโภคา คณะทำงาน


หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล

รางวัล SET Awards เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น การทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจของบุคลากรในวงการตลาดทุนที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบขององค์กรที่ประสบความสำเร็จให้แก่องค์กรอื่นๆ ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานและสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว