AWARDS • SET AWARDS

BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY AWARDS รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม

บทความโดย: Admin

BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY AWARDS

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

 

ด้วยผลงานการบริหารจัดการกองทุนที่โดดเด่น ส่งผลให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม Best Asset Management Company Awards 2020

ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลนี้ว่า ในนามของ บลจ.ไทยพาณิชย์ รู้สึกยินดีและภูมิใจแทนทีมงานเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม จาก SET Awards 2020 หลังจากที่ใน 3-4 ปีก่อนได้รับรางวัลต่อเนื่อง

รางวัลที่ได้รับสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ ได้พยายามทำ ได้บริหารจัดการกองทุนให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด โดยให้มีบริการที่ดี และมีการปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องของการควบคุมให้อยู่ในกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นภาพสะท้อนที่ทำให้เราได้รับรางวัลต่อเนื่อง

 

ปัจจัยความสำเร็จของ บลจ.ไทยพาณิชย์

ณรงค์ศักดิ์กล่าวว่า ธุรกิจกองทุนรวม นับว่าเป็นธุรกิจบริการเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้า หัวใจสำคัญของธุรกิจ คือ ตัวลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ ได้ตั้งเป้าหมายคือ การเป็น บลจ.อันดับ 1 ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า หรือ The Most Advanced Technology & Trusted Partner AMC นั่นคือ การมุ่งมั่นที่จะเสาะแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ สร้างผลตอบแทนที่ดี มีทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายที่เหมาะสมกับลูกค้า

พร้อมทั้งการนำเอาเทคโนโลยี มาพัฒนาเสริมความสามารถและประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทน และสร้างความสะดวกสบายแก่ลูกค้าที่จะมาใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นนี้ทำให้ลูกค้าที่มาลงทุนกับ บลจ.ไทยพาณิชย์ สามารถรับรู้และรู้สึกได้ว่า บลจ.ไทยพาณิชย์ เป็นที่พึ่งพาทางด้านการลงทุนให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดี

จากการได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ บลจ.ไทยพาณิชย์ สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมของธุรกิจจัดการลงทุนมาอย่างยาวนาน ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) กว่า 1.6 ล้านล้านบาท ในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 2563)

ในส่วนของผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายทั้งไทยและต่างประเทศ ครอบคลุมทุกสินทรัพย์ทั่วโลก รวมถึงมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถในการบริหารกองทุน และสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์การลงทุน โดยยึดหลักความรอบคอบระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

อีกทั้งบริษัทยังมีกระบวนการการลงทุนที่เป็นมาตรฐานระดับสากล ทั้งในส่วนการสร้างพอร์ตการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งช่วยให้กระบวนการลงทุนมีความแม่นยำในการสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้น ประกอบกับบริษัทได้นำ Machine Learning เข้ามาผสมผสานในการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีประสิทธิภาพการลงทุนให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีแพลตฟอร์มในการดูแลลูกค้าอย่างครอบคลุมทั่วถึง อีกทั้งลูกค้ายังสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์กองทุนที่รองรับอย่างหลากหลายทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ตอบโจทย์ลูกค้าทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มทั้งลูกค้าบุคคลและสถาบัน

บริษัทยังมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ และอัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องให้กับลูกค้าอยู่เสมอเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน รวมถึงพันธมิตรและผู้สนับสนุนการขายที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุน และมีความเชี่ยวชาญในการดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ดี นอกจากระบบงานภายในบริษัท ที่มีความเป็นมาตรฐานสากลแล้ว บลจ.ไทยพาณิชย์ ยังได้มีการปรับกระบวนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization) เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ ระบบการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นต้น อีกทั้งเพื่อลดความผิดพลาดในการดำเนินงานและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรองรับการบริการลูกค้าอย่างเต็มที่มากขึ้น

 

แผนงานและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

สำหรับปี 2564 นี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ มีแผนออกกองทุนที่ครอบคลุมทุกสินทรัพย์ที่มีรูปแบบแปลกใหม่ รวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มและแต่ละสภาวะตลาด ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดกว้างแนวทางในการลงทุนมากขึ้น และจากเดิมที่มีการใช้ Machine Learning ลงทุนในภูมิภาคเอเชียแล้ว ยังมีแผนที่จะใช้ Machine Learning ขยายการลงทุนภูมิภาคอื่นทั่วโลก พร้อมทั้งพัฒนา Machine Learning ให้มีการต่อยอดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากการมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทยังคงมุ่งพัฒนาให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดี มีแพลตฟอร์มที่ดีและสามารถเข้าถึงได้ ทั้ง Mobile Application และ SCBAM Line OA พร้อมทั้งมี Feature ที่ตอบโจทย์ตรงความต้องการลูกค้ามากขึ้นโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

ซึ่งนอกจากเรื่องของผลิตภัณฑ์และการใส่ใจดูแลลูกค้าในทุกด้านแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงบุคลากรในองค์กรด้วย จึงได้มีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในยุค New Normal โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็น Work From Anywhere ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่สร้างประสบการณ์ทำงานที่ดีให้กับบุคลากรทุกคน โดยสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ และ Talent Pipeline

 

มุมมองการลงทุนปี 2564 ปัจจัยบวก-ลบ

บลจ.ไทยพาณิชย์ คาดว่า ตลาดหุ้นทั่วโลกจะยังคงได้รับปัจจัยบวกจากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในทุกภูมิภาค ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนฟื้นตัว และสภาพคล่องในตลาดยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นหนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจและตลาดทุน

สำหรับการลงทุนในตลาดตราสารหนี้อาจมีความน่าสนใจลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ทำให้ความคาดหวังเงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ และมูลค่าของตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยติดลบ กลับมาแตะจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ ทำให้การลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวอาจเกิดผลขาดทุนในภาวะที่ดอกเบี้ยตลาดเริ่มปรับตัวขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ภาพรวมตลาดตราสารทุนทั่วโลกมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในปี 2564 แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตา 3 ปัจจัยหลักด้วยกัน

ปัจจัยที่ 1 ความเสี่ยงของการแจกจ่ายวัคซีน ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้นปรับขึ้นสะท้อนการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของภาวะเศรษฐกิจ แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ตลาดหุ้นจะปรับลดลงหากการกระจายวัคซีนมีความล่าช้าและประสิทธิภาพไม่ได้เป็นอย่างคาด

ปัจจัยที่ 2 ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการค้า โดยประธานาธิบดี โจ ไบเดน ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า จะไม่ผ่อนคลายนโยบายภาษีการค้าในทันที และตั้งใจที่จะเผชิญหน้ากับจีนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงาน นอกเหนือจากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้งความสัมพันธ์ทางการค้า หลัง Brexit ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป อาจมีความขัดแย้งเพิ่มขึ้น หากประเทศหลักในยุโรปเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้นำในการเลือกตั้งของเยอรมนีและฝรั่งเศสในปี 2565

ปัจจัยที่ 3 เรื่องการตึงตัวของนโยบายการคลัง และนโยบายการเงินที่เร็วกว่าคาด อาจนำไปสู่ความผันผวนของตลาดหุ้นดังตัวอย่างในอดีต

ธุรกิจกองทุนรวม
เป็นธุรกิจบริการ เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ลูกค้า หัวใจสำคัญของธุรกิจ
คือ ตัวลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
บลจ.ไทยพาณิชย์ ตั้งเป้าหมายเป็น
บลจ.อันดับ 1 ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า นั่นคือ
การมุ่งมั่นที่จะเสาะแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ สร้างผลตอบแทนที่ดี มีทางเลือกการลงทุน
ที่หลากหลายและเหมาะสมกับลูกค้า


รับชมวิดีโอสัมภาษณ์...