ป้ายกำกับ: ธนาคารไทย

  • ธนาคารไหนใส่ใจ “แรงงาน” มากที่สุด

    Fair Finance Thailand หรือแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย ได้จัดทำการประเมินนโยบายด้านต่าง ๆ ของสถาบันการเงินไทย 11 แห่ง ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย 8 แห่ง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 3 แห่ง โดยใช้ข้อมูลที่ธนาคารเปิดเผยต่อสาธารณะ ณ 30 กันยายน 2565  โดยหัวข้อในการประเมินมีทั้งหมด 13 ...