ป้ายกำกับ: บล.

  • ก.ล.ต.ประกาศให้ 5 พ.ค.66 วันหยุดกรณีพิเศษ บล.-ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศว่า สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้ว จึงได้กำหนดให้วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี และการกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566