ป้ายกำกับ: วันเด็ก 2567

  • 4 เคล็ดลับ ปั้นลูกให้เป็น นักออม

    การปลูกฝังลูกให้รู้จักเรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคลตั้งแต่เด็ก ทั้งเรื่องการทำงานหาเงิน การอดออม การรู้จักใช้เงิน รวมไปถึงการสอนให้รู้จักการให้และเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ จะทำให้ลูกมีทักษะชีวิตด้านการเงินที่เข้มแข็งและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินในอนาคต