ป้ายกำกับ: เติบโตอุ่นใจไปด้วยกัน

  • ถอดรหัส Ecosystem Economy กับภารกิจติดปีก SME จาก AIS SME

    ธุรกิจ SME (Small and Medium-sized Enterprises) ถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย ด้วยบทบาทในการสร้างงาน สร้างรายได้ การกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น และยังเป็นเอนจิ้นสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรม ส่งเสริมและกระจายอำนาจเศรษฐกิจไปยังผู้ประกอบการขนาดเล็ก