ป้ายกำกับ: Carbon accounting

  • Carbon accounting การบันทึกบัญชีขององค์กร ที่มีความสำคัญไม่แพ้ Financial accounting

    หลังจากที่หลาย ๆ ประเทศได้ตระหนักถึงปัญหาและความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศ และได้ตั้งเป้าหมายอย่างแน่วแน่ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs) การตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บันทึก และจัดทำแผนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงเป็นสิ่งที่องค์กรต่าง ๆ เริ่มให้ความสำคัญ และต้องการให้มีการรายงานตัวเลขที่ชัดเจนเพื่อการวัดผล