ป้ายกำกับ: Happy Retirement

  • สร้างความมั่งคั่งผ่านการออมเพื่อการเกษียณสุข การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการลงทุนในปัจจุบันและในอนาคต

    ปัจจุบัน การวางแผนทางการเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้เพียงพอสำหรับการเกษียณสุขนั้น เป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันเป็นวงกว้าง และคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องหยิบยกขึ้นมาเพื่อพูดคุยกันในวันนี้ว่า การเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อรองรับการเกษียณสุขนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ และการที่ลงมือทำตั้งแต่ยังมีอายุน้อยจะสามารถทำให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้เร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดก็มักจะขึ้นอยู่กับความตั้งใจ ความมีวินัยในการวางแผนทางการเงิน และการจัดกรอบการลงทุน