ป้ายกำกับ: IC Bond

  • ก.ล.ต.เตรียมปรับเกณฑ์การติดต่อ-ให้บริการลูกค้า ในผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน-เสี่ยงสูง รองรับเสนอขาย IC Bond

    เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าในผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อรองรับการเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย หรือ Insurance Capital Bond (IC Bond) แก่ผู้ลงทุนที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบัน เพื่อให้หลักเกณฑ์การให้บริการมีความสอดคล้องกัน และเหมาะสมกับความรู้ความเข้าใจของผู้ลงทุน